Recommended Posts

Bonjour à tous, je vous partage donc un partage d'epvps pour ne plus avoir besoin de txt et reprendre donc l'ancien systeme via mysql.

 

Pour ce faire on se rend donc dans  ClientManagerBoot.cpp qui se trouve donc dans mainline/srcs/server/db/src.

 

 

 

Ensuite il vous faudra remplacer

 

 

bool CClientManager::InitializeItemTable()
{
   //================== ÇÔ¼ö ¼³¸à ==================//
   //1. ¿ä¾à  : 'item_proto.txt', 'item_proto_test.txt', 'item_names.txt' ÆÄÀÃÀ» ÀðÃ,
   //      (TItemTable), ¿ÀºêçƮ¸¦ »ý¼ºÇÑ´Ù.
   //2. ¼ø¼
   //  1) 'item_names.txt' ÆÄÀÃÀ» ÀÃ¾î¼ (a)[localMap](vnum:name) ¸ÊÀ» ¸¸µç´Ù.
   //  2) 'item_proto_text.txt'ÆÄÀðú (a)[localMap] ¸ÊÀ¸·Î
   //      (b)[test_map_itemTableByVnum](vnum:TItemTable) ¸ÊÀ» »ý¼ºÇÑ´Ù.
   //  3) 'item_proto.txt' ÆÄÀðú  (a)[localMap] ¸ÊÀ¸·Î
   //      (!)[item_table], À» ¸¸µç´Ù.
   //          <Âü°Ã>
   //          Â°Â¢ row µé Ãß,
   //          (b)[test_map_itemTableByVnum],(!)[mob_table] ¸ðµÎ¿¡ ÀÖ´Â row´Â
   //          (b)[test_map_itemTableByVnum]ÀÇ °ÃÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù.
   //  4) (b)[test_map_itemTableByVnum]ÀÇ rowÃß, (!)[item_table]¿¡ ¾ø´Â °ÃÀ» Ãß°¡ÇÑ´Ù.
   //3. Å×½ºÆ®
   //  1)'item_proto.txt' 亸°¡ item_table¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÃö. -> ¿Ã·á
   //  2)'item_names.txt' 亸°¡ item_table¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÃö.
   //  3)'item_proto_test.txt' ¿¡¼ [°ãÄ¡´Â] 亸°¡ item_table ¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÃö.
   //  4)'item_proto_test.txt' ¿¡¼ [»õ·Î¿î] 亸°¡ item_table ¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÃö.
   //  5) (ÃÖþ) °ÔÀÓ Ŭ¶óÀ̾ðÆ®¿¡¼ æ´ë·Î ÀÛµ¿ ÇôÂÃö.
   //_______________________________________________//
   //=================================================================================//
   //  1) 'item_names.txt' ÆÄÀÃÀ» ÀÃ¾î¼ (a)[localMap](vnum:name) ¸ÊÀ» ¸¸µç´Ù.
   //=================================================================================//
   bool isNameFile = true;
   map localMap;
   cCsvTable nameData;
   if(!nameData.Load("item_names.txt",'\t'))
   {
       fprintf(stderr, "item_names.txt was loaded successfully.\n");
       isNameFile = false;
   } else {
       nameData.Next();
       while(nameData.Next()) {
           localMap[atoi(nameData.AsStringByIndex(0))] = nameData.AsStringByIndex(1);
       }
   }
   //_________________________________________________________________//
   //=================================================================//
   //  2) 'item_proto_text.txt'ÆÄÀðú (a)[localMap] ¸ÊÀ¸·Î
   //      (b)[test_map_itemTableByVnum](vnum:TItemTable) ¸ÊÀ» »ý¼ºÇÑ´Ù.
   //=================================================================//
   map test_map_itemTableByVnum;
   //1. ÆÄÀà Àþî¿À±â.
   cCsvTable test_data;
   if(!test_data.Load("item_proto_test.txt",'\t'))
   {
       fprintf(stderr, "item_proto_test.txt was loaded successfully.\n");
       //return false;
   } else {
       test_data.Next();   //¼³¸à ·Î¿ì ³Ñ¾î°¡±â.
       //2. Å×½ºÆ® ¾ÆÀÌÅÛ Å×ÀÌºà »ý¼º.
       TItemTable * test_item_table = NULL;
       int test_itemTableSize = test_data.m_File.GetRowCount()-1;
       test_item_table = new TItemTable[test_itemTableSize];
       memset(test_item_table, 0, sizeof(TItemTable) * test_itemTableSize);
       //3. Å×½ºÆ® ¾ÆÀÌÅÛ Å×À̺ÿ¡ °ªÀ» ³Ö°Ã, ¸Ê¿¡±îÃö ³Ö±â.
       while(test_data.Next()) {
           if (!Set_Proto_Item_Table(test_item_table, test_data, localMap))
           {
               fprintf(stderr, "¾ÆÀÌÅÛ Ç÷ÎÅä Å×ÀÌºà ¼ÂÆà ½ÇÆÃ.\n");        
           }
           test_map_itemTableByVnum.insert(std::map::value_type(test_item_table->dwVnum, test_item_table));
           test_item_table++;
       }
   }
   //______________________________________________________________________//
   //========================================================================//
   //  3) 'item_proto.txt' ÆÄÀðú  (a)[localMap] ¸ÊÀ¸·Î
   //      (!)[item_table], À» ¸¸µç´Ù.
   //          <Âü°Ã>
   //          Â°Â¢ row µé Ãß,
   //          (b)[test_map_itemTableByVnum],(!)[mob_table] ¸ðµÎ¿¡ ÀÖ´Â row´Â
   //          (b)[test_map_itemTableByVnum]ÀÇ °ÃÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù.
   //========================================================================//
   //vnumµéÀ» ÀúÀåÇÒ ¼Â. »õ·Î¿î Å×½ºÆ® ¾ÆÀÌÅÛÀ» ÆǺ°ÇÒ¶§ »ç¿ëµÈ´Ù.
   set vnumSet;
   //ÆÄÀà Àþî¿À±â.
   cCsvTable data;
   if(!data.Load("item_proto.txt",'\t'))
   {
       fprintf(stderr, "item_proto.txt was loaded successfully.\n");
       return false;
   }
   data.Next(); //¸Ç ÀÃ٠æ¿Ü (¾ÆÀÌÅÛ Ä®·³À» ¼³¸ÃÇô ºÎºÃ)
   if (!m_vec_itemTable.empty())
   {
       sys_log(0, "RELOAD: item_proto");
       m_vec_itemTable.clear();
       m_map_itemTableByVnum.clear();
   }
   //===== ¾ÆÀÌÅÛ Å×ÀÌºà »ý¼º =====//
   //»õ·Î Ãß°¡µÇ´Â °¹¼ö¸¦ ÆľÇÇÑ´Ù.
   int addNumber = 0;
   while(data.Next()) {
       int vnum = atoi(data.AsStringByIndex(0));
       std::map::iterator it_map_itemTable;
       it_map_itemTable = test_map_itemTableByVnum.find(vnum);
       if(it_map_itemTable != test_map_itemTableByVnum.end()) {
           addNumber++;
       }
   }
   //data¸¦ ´Ù½Ã ùÃÙ·Î ¿Å±ä´Ù.(´Ù½Ã Àþî¿Â´Ù;
   data.Destroy();
   if(!data.Load("item_proto.txt",'\t'))
   {
       fprintf(stderr, "item_proto.txt was loaded successfully.\n");
       return false;
   }
   data.Next(); //¸Ç ÀÃ٠æ¿Ü (¾ÆÀÌÅÛ Ä®·³À» ¼³¸ÃÇô ºÎºÃ)
   m_vec_itemTable.resize(data.m_File.GetRowCount() - 1 + addNumber);
   memset(&m_vec_itemTable[0], 0, sizeof(TItemTable) * m_vec_itemTable.size());
   int testValue =  m_vec_itemTable.size();
   TItemTable * item_table = &m_vec_itemTable[0];
   while (data.Next())
   {
       int col = 0;
       std::map::iterator it_map_itemTable;
       it_map_itemTable = test_map_itemTableByVnum.find(atoi(data.AsStringByIndex(col)));
       if(it_map_itemTable == test_map_itemTableByVnum.end()) {
           //°¢ Ä®·³ µ¥ÀÌÅà ÀúÀå
         
           if (!Set_Proto_Item_Table(item_table, data, localMap))
           {
               fprintf(stderr, "¾ÆÀÌÅÛ Ç÷ÎÅä Å×ÀÌºà ¼ÂÆà ½ÇÆÃ.\n");        
           }
         
       } else {    //$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Å×½ºÆ® ¾ÆÀÌÅÛ Ã¤º¸°¡ ÀÖ´Ù! 
           TItemTable *tempTable = it_map_itemTable->second;
           item_table->dwVnum = tempTable->dwVnum;
           strlcpy(item_table->szName, tempTable->szName, sizeof(item_table->szName));
           strlcpy(item_table->szLocaleName, tempTable->szLocaleName, sizeof(item_table->szLocaleName));
           item_table->bType = tempTable->bType;
           item_table->bSubType = tempTable->bSubType;
           item_table->bSize = tempTable->bSize;
           item_table->dwAntiFlags = tempTable->dwAntiFlags;
           item_table->dwFlags = tempTable->dwFlags;
           item_table->dwWearFlags = tempTable->dwWearFlags;
           item_table->dwImmuneFlag = tempTable->dwImmuneFlag;
           item_table->dwGold = tempTable->dwGold;
           item_table->dwShopBuyPrice = tempTable->dwShopBuyPrice;
           item_table->dwRefinedVnum =tempTable->dwRefinedVnum;
           item_table->wRefineSet =tempTable->wRefineSet;
           item_table->bAlterToMagicItemPct = tempTable->bAlterToMagicItemPct;
           item_table->cLimitRealTimeFirstUseIndex = -1;
           item_table->cLimitTimerBasedOnWearIndex = -1;
           int i;
           for (i = 0; i < ITEM_LIMIT_MAX_NUM; ++i)
           {
               item_table->aLimits.bType = tempTable->aLimits.bType;
               item_table->aLimits.lValue = tempTable->aLimits.lValue;
               if (LIMIT_REAL_TIME_START_FIRST_USE == item_table->aLimits.bType)
                   item_table->cLimitRealTimeFirstUseIndex = (char)i;
               if (LIMIT_TIMER_BASED_ON_WEAR == item_table->aLimits.bType)
                   item_table->cLimitTimerBasedOnWearIndex = (char)i;
           }
           for (i = 0; i < ITEM_APPLY_MAX_NUM; ++i)
           {
               item_table->aApplies.bType = tempTable->aApplies.bType;
               item_table->aApplies.lValue = tempTable->aApplies.lValue;
           }
           for (i = 0; i < ITEM_VALUES_MAX_NUM; ++i)
               item_table->alValues = tempTable->alValues;
           item_table->bGainSocketPct = tempTable->bGainSocketPct;
           item_table->sAddonType = tempTable->sAddonType;
           item_table->bWeight  = tempTable->bWeight;
       }
       vnumSet.insert(item_table->dwVnum);
       m_map_itemTableByVnum.insert(std::map::value_type(item_table->dwVnum, item_table));
       ++item_table;
   }
   //_______________________________________________________________________//
   //========================================================================//
   //  4) (b)[test_map_itemTableByVnum]ÀÇ rowÃß, (!)[item_table]¿¡ ¾ø´Â °ÃÀ» Ãß°¡ÇÑ´Ù.
   //========================================================================//
   test_data.Destroy();
   if(!test_data.Load("item_proto_test.txt",'\t'))
   {
       fprintf(stderr, "item_proto_test.txt was loaded successfully.\n");
       //return false;
   } else {
       test_data.Next();   //¼³¸à ·Î¿ì ³Ñ¾î°¡±â.
       while (test_data.Next())    //Å×½ºÆ® µ¥ÀÌÅà °¢°¢À» ÈȾ°¡¸ç,»õ·Î¿î °ÃÀ» Ãß°¡ÇÑ´Ù.
       {
           //Ãߺ¹µÇ´Â ºÎºÃÀ̸é ³Ñ¾î°£´Ù.
           set::iterator itVnum;
           itVnum=vnumSet.find(atoi(test_data.AsStringByIndex(0)));
           if (itVnum != vnumSet.end()) {
               continue;
           }
         
           if (!Set_Proto_Item_Table(item_table, test_data, localMap))
           {
               fprintf(stderr, "¾ÆÀÌÅÛ Ç÷ÎÅä Å×ÀÌºà ¼ÂÆà ½ÇÆÃ.\n");        
           }
           m_map_itemTableByVnum.insert(std::map::value_type(item_table->dwVnum, item_table));
           item_table++;
       }
   }
   // QUEST_ITEM_PROTO_DISABLE
   // InitializeQuestItemTable();
   // END_OF_QUEST_ITEM_PROTO_DISABLE
   m_map_itemTableByVnum.clear();
   itertype(m_vec_itemTable) it = m_vec_itemTable.begin();
   while (it != m_vec_itemTable.end())
   {
       TItemTable * item_table = &(*(it++));
       sys_log(1, "ITEM: #%-5lu %-24s %-24s VAL: %ld %ld %ld %ld %ld %ld WEAR %lu ANTI %lu IMMUNE %lu REFINE %lu REFINE_SET %u MAGIC_PCT %u",
               item_table->dwVnum,
               item_table->szName,
               item_table->szLocaleName,
               item_table->alValues[0],
               item_table->alValues[1],
               item_table->alValues[2],
               item_table->alValues[3],
               item_table->alValues[4],
               item_table->alValues[5],
               item_table->dwWearFlags,
               item_table->dwAntiFlags,
               item_table->dwImmuneFlag,
               item_table->dwRefinedVnum,
               item_table->wRefineSet,
               item_table->bAlterToMagicItemPct);
       m_map_itemTableByVnum.insert(std::map::value_type(item_table->dwVnum, item_table));
   }
   sort(m_vec_itemTable.begin(), m_vec_itemTable.end(), FCompareVnum());
   return true;
}
 

 

 

par

 

 

bool CClientManager::InitializeItemTable()
   {
           char query[2048];
           fprintf(stderr,"Loading item_proto from MySQL");
           snprintf(query, sizeof(query),
           "SELECT vnum,name,%s,type,subtype,weight,size,antiflag,flag,wearflag,immuneflag+0,gold,shop_buy_price,refined_vnum,"
           "refine_set,magic_pct,limittype0,limitvalue0,limittype1,limitvalue1,applytype0,applyvalue0,"
           "applytype1,applyvalue1,applytype2,applyvalue2,value0,value1,value2,value3,value4,value5,socket_pct,addon_type FROM item_proto%s  ORDER BY vnum",
           g_stLocaleNameColumn.c_str(),
           GetTablePostfix());
    
           std::auto_ptr pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
           SQLResult * pRes = pkMsg->Get();
    
           if (!pRes->uiNumRows)
                   return false;
           int addNumber = pRes->uiNumRows;
           if (!m_vec_itemTable.empty())
           {
                   sys_log(0, "RELOAD: item_proto");
                   m_vec_itemTable.clear();
                   m_map_itemTableByVnum.clear();
           }
    
           m_vec_itemTable.resize(addNumber-1);
           memset(&m_vec_itemTable[0], 0, sizeof(TItemTable) * m_vec_itemTable.size());
           TItemTable * item_table = &m_vec_itemTable[0];
    
           MYSQL_ROW data;
           //return true;
           set vnumSet;
           while ((data = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
           {
                   str_to_number(item_table->dwVnum, data[0]);
                   strlcpy(item_table->szName,data[1] , sizeof(item_table->szName));
                   strlcpy(item_table->szLocaleName, data[2], sizeof(item_table->szLocaleName));
                   str_to_number(item_table->bType, data[3]);
                   str_to_number(item_table->bSubType, data[4]);
                   str_to_number(item_table->bWeight, data[5]);
                   str_to_number(item_table->bSize, data[6]);
                   str_to_number(item_table->dwAntiFlags, data[7]);
                   str_to_number(item_table->dwFlags, data[8]);
                   str_to_number(item_table->dwWearFlags, data[9]);
                   str_to_number(item_table->dwImmuneFlag, data[10]);
                   str_to_number(item_table->dwGold, data[11]);
                   str_to_number(item_table->dwShopBuyPrice, data[12]);
                   str_to_number(item_table->dwRefinedVnum, data[13]);
                   str_to_number(item_table->wRefineSet, data[14]);
                   str_to_number(item_table->bAlterToMagicItemPct, data[15]);
                   item_table->cLimitRealTimeFirstUseIndex = -1;
                   item_table->cLimitTimerBasedOnWearIndex = -1;
                  
                   str_to_number(item_table->aLimits[0].bType, data[16]);
                   str_to_number(item_table->aLimits[0].lValue, data[17]);
                   if (LIMIT_REAL_TIME_START_FIRST_USE == item_table->aLimits[0].bType)
                           item_table->cLimitRealTimeFirstUseIndex = (char)0;
                   if (LIMIT_TIMER_BASED_ON_WEAR == item_table->aLimits[0].bType)
                           item_table->cLimitTimerBasedOnWearIndex = (char)0;
                          
                   str_to_number(item_table->aLimits[1].bType, data[18]);
                   str_to_number(item_table->aLimits[1].lValue, data[19]);
                   if (LIMIT_REAL_TIME_START_FIRST_USE == item_table->aLimits[1].bType)
                           item_table->cLimitRealTimeFirstUseIndex = (char)1;
                   if (LIMIT_TIMER_BASED_ON_WEAR == item_table->aLimits[1].bType)
                           item_table->cLimitTimerBasedOnWearIndex = (char)1;
                  
    
                   str_to_number(item_table->aApplies[0].bType, data[20]);
                   str_to_number(item_table->aApplies[0].lValue, data[21]);
                  
                   str_to_number(item_table->aApplies[1].bType, data[22]);
                   str_to_number(item_table->aApplies[1].lValue, data[23]);
                  
                   str_to_number(item_table->aApplies[2].bType, data[24]);
                   str_to_number(item_table->aApplies[2].lValue, data[25]);
                  
    
                   str_to_number(item_table->alValues[0], data[26]);
                   str_to_number(item_table->alValues[1], data[27]);
                   str_to_number(item_table->alValues[2], data[28]);
                   str_to_number(item_table->alValues[3], data[29]);
                   str_to_number(item_table->alValues[4], data[30]);
		str_to_number(item_table->alValues[5], data[31]);
                          
                   str_to_number(item_table->bGainSocketPct, data[32]);
                   str_to_number(item_table->sAddonType, data[33]);

    
                   vnumSet.insert(item_table->dwVnum);
                   m_map_itemTableByVnum.insert(std::map::value_type(item_table->dwVnum, item_table));
                   sys_log(0, "ITEM: #%-5lu %-24s %-24s VAL: %d %ld %d %d %d %d WEAR %d ANTI %d IMMUNE %d REFINE %lu REFINE_SET %u MAGIC_PCT %u",
                                   item_table->dwVnum,
                                   item_table->szName,
                                   item_table->szLocaleName,
                                   item_table->alValues[0],
                                   item_table->alValues[1],
                                   item_table->alValues[2],
                                   item_table->alValues[3],
                                   item_table->alValues[4],
                                   item_table->alValues[5],
                                   item_table->dwWearFlags,
                                   item_table->dwAntiFlags,
                                   item_table->dwImmuneFlag,
                                   item_table->dwRefinedVnum,
                                   item_table->wRefineSet,
                                   item_table->bAlterToMagicItemPct);
    
                   item_table++;
           }
           fprintf(stderr," Complete! %d Items loaded.\r\n",addNumber);
           return true;
    
   }
 

 

 

 

et

 

 

 

bool CClientManager::InitializeMobTable()
{
//================== ÇÔ¼ö ¼³¸í ==================//
//1. ¿ä¾à : 'mob_proto.txt', 'mob_proto_test.txt', 'mob_names.txt' ÆÄÀÏÀ» Àаí,
//		(!)[mob_table] Å×ÀÌºí ¿ÀºêÁ§Æ®¸¦ »ý¼ºÇÑ´Ù. (ŸÀÔ : TMobTable)
//2. ¼ø¼­
//	1) 'mob_names.txt' ÆÄÀÏÀ» Àо (a)[localMap](vnum:name) ¸ÊÀ» ¸¸µç´Ù.
//	2) 'mob_proto_test.txt'ÆÄÀÏ°ú (a)[localMap] ¸ÊÀ¸·Î
//		(b)[test_map_mobTableByVnum](vnum:TMobTable) ¸ÊÀ» »ý¼ºÇÑ´Ù.
//	3) 'mob_proto.txt' ÆÄÀÏ°ú  (a)[localMap] ¸ÊÀ¸·Î
//		(!)[mob_table] Å×À̺íÀ» ¸¸µç´Ù.
//			<Âü°í>
//			°¢ row µé Áß, 
//			(b)[test_map_mobTableByVnum],(!)[mob_table] ¸ðµÎ¿¡ ÀÖ´Â row´Â
//			(b)[test_map_mobTableByVnum]ÀÇ °ÍÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù.
//	4) (b)[test_map_mobTableByVnum]ÀÇ rowÁß, (!)[mob_table]¿¡ ¾ø´Â °ÍÀ» Ãß°¡ÇÑ´Ù.
//3. Å×½ºÆ®
//	1)'mob_proto.txt' Á¤º¸°¡ mob_table¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÁö. -> ¿Ï·á
//	2)'mob_names.txt' Á¤º¸°¡ mob_table¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÁö.
//	3)'mob_proto_test.txt' ¿¡¼­ [°ãÄ¡´Â] Á¤º¸°¡ mob_table ¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÁö.
//	4)'mob_proto_test.txt' ¿¡¼­ [»õ·Î¿î] Á¤º¸°¡ mob_table ¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÁö.
//	5) (ÃÖÁ¾) °ÔÀÓ Å¬¶óÀ̾ðÆ®¿¡¼­ Á¦´ë·Î ÀÛµ¿ ÇÏ´ÂÁö.
//_______________________________________________//


//===============================================//
//	1) 'mob_names.txt' ÆÄÀÏÀ» Àо (a)[localMap] ¸ÊÀ» ¸¸µç´Ù.
//<(a)localMap ¸Ê »ý¼º>
map localMap;
bool isNameFile = true;
//<ÆÄÀÏ Àбâ>
cCsvTable nameData;
if(!nameData.Load("mob_names.txt",'\t'))
{
	fprintf(stderr, "mob_names.txt ÆÄÀÏÀ» Àоî¿ÀÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù\n");
	isNameFile = false;
} else {
	nameData.Next();	//¼³¸írow »ý·«.
	while(nameData.Next()) {
		localMap[atoi(nameData.AsStringByIndex(0))] = nameData.AsStringByIndex(1);
	}
}
//________________________________________________//


//===============================================//
//	2) 'mob_proto_test.txt'ÆÄÀÏ°ú (a)localMap ¸ÊÀ¸·Î
//		(b)[test_map_mobTableByVnum](vnum:TMobTable) ¸ÊÀ» »ý¼ºÇÑ´Ù.
//0. 
set vnumSet;	//Å×½ºÆ®¿ë ÆÄÀÏ µ¥ÀÌÅÍÁß, ½Å±Ô¿©ºÎ È®Àο¡ »ç¿ë.
//1. ÆÄÀÏ Àоî¿À±â
bool isTestFile = true;
cCsvTable test_data;
if(!test_data.Load("mob_proto_test.txt",'\t'))
{
	fprintf(stderr, "Å×½ºÆ® ÆÄÀÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ±×´ë·Î ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù.\n");
	isTestFile = false;
}
//2. (c)[test_map_mobTableByVnum](vnum:TMobTable) ¸Ê »ý¼º.
map test_map_mobTableByVnum;
if (isTestFile) {
	test_data.Next();	//¼³¸í ·Î¿ì ³Ñ¾î°¡±â.

	//¤¡. Å×½ºÆ® ¸ó½ºÅÍ Å×ÀÌºí »ý¼º.
	TMobTable * test_mob_table = NULL;
	int test_MobTableSize = test_data.m_File.GetRowCount()-1;
	test_mob_table = new TMobTable[test_MobTableSize];
	memset(test_mob_table, 0, sizeof(TMobTable) * test_MobTableSize);

	//¤¤. Å×½ºÆ® ¸ó½ºÅÍ Å×ÀÌºí¿¡ °ªÀ» ³Ö°í, ¸Ê¿¡±îÁö ³Ö±â.
	while(test_data.Next()) {

		if (!Set_Proto_Mob_Table(test_mob_table, test_data, localMap))
		{
			fprintf(stderr, "¸÷ ÇÁ·ÎÅä Å×ÀÌºí ¼ÂÆà ½ÇÆÐ.\n");			
		}

		test_map_mobTableByVnum.insert(std::map::value_type(test_mob_table->dwVnum, test_mob_table));


		++test_mob_table;
		}

}

//	3) 'mob_proto.txt' ÆÄÀÏ°ú  (a)[localMap] ¸ÊÀ¸·Î
//		(!)[mob_table] Å×À̺íÀ» ¸¸µç´Ù.
//			<Âü°í>
//			°¢ row µé Áß, 
//			(b)[test_map_mobTableByVnum],(!)[mob_table] ¸ðµÎ¿¡ ÀÖ´Â row´Â
//			(b)[test_map_mobTableByVnum]ÀÇ °ÍÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù.

//1. ÆÄÀÏ Àбâ.
cCsvTable data;
if(!data.Load("mob_proto.txt",'\t')) {
	fprintf(stderr, "mob_proto.txt ÆÄÀÏÀ» Àоî¿ÀÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù\n");
	return false;
}
data.Next();					//¼³¸í row ³Ñ¾î°¡±â
//2. (!)[mob_table] »ý¼ºÇϱâ
//2.1 »õ·Î Ãß°¡µÇ´Â °¹¼ö¸¦ ÆľÇ
int addNumber = 0;
while(data.Next()) {
	int vnum = atoi(data.AsStringByIndex(0));
	std::map::iterator it_map_mobTable;
	it_map_mobTable = test_map_mobTableByVnum.find(vnum);
	if(it_map_mobTable != test_map_mobTableByVnum.end()) {
		addNumber++;
	}
}
//data¸¦ ´Ù½Ã ùÁÙ·Î ¿Å±ä´Ù.(´Ù½Ã Àоî¿Â´Ù;
data.Destroy();
if(!data.Load("mob_proto.txt",'\t'))
{
	fprintf(stderr, "mob_proto.txt ÆÄÀÏÀ» Àоî¿ÀÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù\n");
	return false;
}
data.Next(); //¸Ç À­ÁÙ Á¦¿Ü (¾ÆÀÌÅÛ Ä®·³À» ¼³¸íÇÏ´Â ºÎºÐ)
//2.2 Å©±â¿¡ ¸Â°Ô mob_table »ý¼º
if (!m_vec_mobTable.empty())
{
	sys_log(0, "RELOAD: mob_proto");
	m_vec_mobTable.clear();
}
m_vec_mobTable.resize(data.m_File.GetRowCount()-1 + addNumber);
memset(&m_vec_mobTable[0], 0, sizeof(TMobTable) * m_vec_mobTable.size());
TMobTable * mob_table = &m_vec_mobTable[0];
//2.3 µ¥ÀÌÅÍ Ã¤¿ì±â
while (data.Next())
{
	int col = 0;
	//(b)[test_map_mobTableByVnum]¿¡ °°Àº row°¡ ÀÖ´ÂÁö Á¶»ç.
	bool isSameRow = true;
	std::map::iterator it_map_mobTable;
	it_map_mobTable = test_map_mobTableByVnum.find(atoi(data.AsStringByIndex(col)));
	if(it_map_mobTable == test_map_mobTableByVnum.end()) {
		isSameRow = false;
	}
	//°°Àº row °¡ ÀÖÀ¸¸é (b)¿¡¼­ Àоî¿Â´Ù.
	if(isSameRow) {
		TMobTable *tempTable = it_map_mobTable->second;

		mob_table->dwVnum = tempTable->dwVnum;
		strlcpy(mob_table->szName, tempTable->szName, sizeof(tempTable->szName));
		strlcpy(mob_table->szLocaleName, tempTable->szLocaleName, sizeof(tempTable->szName));
		mob_table->bRank = tempTable->bRank;
		mob_table->bType = tempTable->bType;
		mob_table->bBattleType = tempTable->bBattleType;
		mob_table->bLevel = tempTable->bLevel;
		mob_table->bSize = tempTable->bSize;
		mob_table->dwAIFlag = tempTable->dwAIFlag;
		mob_table->dwRaceFlag = tempTable->dwRaceFlag;
		mob_table->dwImmuneFlag = tempTable->dwImmuneFlag;
		mob_table->bEmpire = tempTable->bEmpire;
		strlcpy(mob_table->szFolder, tempTable->szFolder, sizeof(tempTable->szName));
		mob_table->bOnClickType = tempTable->bOnClickType;
		mob_table->bStr = tempTable->bStr;
		mob_table->bDex = tempTable->bDex;
		mob_table->bCon = tempTable->bCon;
		mob_table->bInt = tempTable->bInt;
		mob_table->dwDamageRange[0] = tempTable->dwDamageRange[0];
		mob_table->dwDamageRange[1] = tempTable->dwDamageRange[1];
		mob_table->dwMaxHP = tempTable->dwMaxHP;
		mob_table->bRegenCycle = tempTable->bRegenCycle;
		mob_table->bRegenPercent = tempTable->bRegenPercent;
		mob_table->dwGoldMin = tempTable->dwGoldMin;
		mob_table->dwGoldMax = tempTable->dwGoldMax;
		mob_table->dwExp = tempTable->dwExp;
		mob_table->wDef = tempTable->wDef;
		mob_table->sAttackSpeed = tempTable->sAttackSpeed;
		mob_table->sMovingSpeed = tempTable->sMovingSpeed;
		mob_table->bAggresiveHPPct = tempTable->bAggresiveHPPct;
		mob_table->wAggressiveSight = tempTable->wAggressiveSight;
		mob_table->wAttackRange = tempTable->wAttackRange;

		mob_table->dwDropItemVnum = tempTable->dwDropItemVnum;
		mob_table->dwResurrectionVnum = tempTable->dwResurrectionVnum;
		for (int i = 0; i < MOB_ENCHANTS_MAX_NUM; ++i)
			mob_table->cEnchants[i] = tempTable->cEnchants[i];

		for (int i = 0; i < MOB_RESISTS_MAX_NUM; ++i)
			mob_table->cResists[i] = tempTable->cResists[i];

		mob_table->fDamMultiply = tempTable->fDamMultiply;
		mob_table->dwSummonVnum = tempTable->dwSummonVnum;
		mob_table->dwDrainSP = tempTable->dwDrainSP;
		mob_table->dwPolymorphItemVnum = tempTable->dwPolymorphItemVnum;


		mob_table->Skills[0].bLevel = tempTable->Skills[0].bLevel;
		mob_table->Skills[0].dwVnum = tempTable->Skills[0].dwVnum;
		mob_table->Skills[1].bLevel = tempTable->Skills[1].bLevel;
		mob_table->Skills[1].dwVnum = tempTable->Skills[1].dwVnum;
		mob_table->Skills[2].bLevel = tempTable->Skills[2].bLevel;
		mob_table->Skills[2].dwVnum = tempTable->Skills[2].dwVnum;
		mob_table->Skills[3].bLevel = tempTable->Skills[3].bLevel;
		mob_table->Skills[3].dwVnum = tempTable->Skills[3].dwVnum;
		mob_table->Skills[4].bLevel = tempTable->Skills[4].bLevel;
		mob_table->Skills[4].dwVnum = tempTable->Skills[4].dwVnum;

		mob_table->bBerserkPoint = tempTable->bBerserkPoint;
		mob_table->bStoneSkinPoint = tempTable->bStoneSkinPoint;
		mob_table->bGodSpeedPoint = tempTable->bGodSpeedPoint;
		mob_table->bDeathBlowPoint = tempTable->bDeathBlowPoint;
		mob_table->bRevivePoint = tempTable->bRevivePoint;
	} else {

		if (!Set_Proto_Mob_Table(mob_table, data, localMap))
		{
			fprintf(stderr, "¸÷ ÇÁ·ÎÅä Å×ÀÌºí ¼ÂÆà ½ÇÆÐ.\n");			
		}


	}

	//¼Â¿¡ vnum Ãß°¡
	vnumSet.insert(mob_table->dwVnum);


	sys_log(1, "MOB #%-5d %-24s %-24s level: %-3u rank: %u empire: %d", mob_table->dwVnum, mob_table->szName, mob_table->szLocaleName, mob_table->bLevel, mob_table->bRank, mob_table->bEmpire);
	++mob_table;

}
//_____________________________________________________//


//	4) (b)[test_map_mobTableByVnum]ÀÇ rowÁß, (!)[mob_table]¿¡ ¾ø´Â °ÍÀ» Ãß°¡ÇÑ´Ù.
//ÆÄÀÏ ´Ù½Ã Àоî¿À±â.
test_data.Destroy();
isTestFile = true;
test_data;
if(!test_data.Load("mob_proto_test.txt",'\t'))
{
	fprintf(stderr, "Å×½ºÆ® ÆÄÀÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ±×´ë·Î ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù.\n");
	isTestFile = false;
}
if(isTestFile) {
	test_data.Next();	//¼³¸í ·Î¿ì ³Ñ¾î°¡±â.

	while (test_data.Next())	//Å×½ºÆ® µ¥ÀÌÅÍ °¢°¢À» ÈȾ°¡¸ç,»õ·Î¿î °ÍÀ» Ãß°¡ÇÑ´Ù.
	{
		//Áߺ¹µÇ´Â ºÎºÐÀÌ¸é ³Ñ¾î°£´Ù.
		set::iterator itVnum;
		itVnum=vnumSet.find(atoi(test_data.AsStringByIndex(0)));
		if (itVnum != vnumSet.end()) {
			continue;
		}

		if (!Set_Proto_Mob_Table(mob_table, test_data, localMap))
		{
			fprintf(stderr, "¸÷ ÇÁ·ÎÅä Å×ÀÌºí ¼ÂÆà ½ÇÆÐ.\n");			
		}

		sys_log(0, "MOB #%-5d %-24s %-24s level: %-3u rank: %u empire: %d", mob_table->dwVnum, mob_table->szName, mob_table->szLocaleName, mob_table->bLevel, mob_table->bRank, mob_table->bEmpire);
		++mob_table;

	}
}
sort(m_vec_mobTable.begin(), m_vec_mobTable.end(), FCompareVnum());
return true;
}
 

 

 

par

 

 

bool CClientManager::InitializeMobTable()
{
char query[2048];
fprintf(stderr,"Loading mob_proto from MySQL ");
snprintf(query, sizeof(query),
		"SELECT vnum,name,%s,rank,type,battle_type,level,size,ai_flag,mount_capacity,setRaceFlag,setImmuneFlag,"
"empire,folder,on_click,st,dx,ht,iq,damage_min,damage_max,max_hp,regen_cycle,regen_percent,gold_min,"
"gold_max,exp,def,attack_speed,move_speed,aggressive_hp_pct,aggressive_sight,attack_range,drop_item,"
"resurrection_vnum,enchant_curse,enchant_slow,enchant_poison,enchant_stun,enchant_critical,enchant_penetrate,"
"resist_sword,resist_twohand,resist_dagger,resist_bell,resist_fan,resist_bow,resist_fire,resist_elect,"
"resist_magic,resist_wind,resist_poison,dam_multiply,summon,drain_sp,mob_color,polymorph_item,skill_level0,"
"skill_vnum0,skill_level1,skill_vnum1,sp_berserk,sp_stoneskin,sp_godspeed,sp_deathblow,sp_revive,skill_level2,"
"skill_vnum2,skill_level3,skill_vnum3,skill_level4,skill_vnum4 FROM mob_proto%s"
,g_stLocaleNameColumn.c_str(),
		GetTablePostfix());

std::auto_ptr pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
SQLResult * pRes = pkMsg->Get();

if (!pRes->uiNumRows)
	return false;

if (!m_vec_mobTable.empty())
{
	sys_log(0, "RELOAD: mob_proto");
	m_vec_mobTable.clear();
}
int size = pRes->uiNumRows;
m_vec_mobTable.resize(size);
memset(&m_vec_mobTable[0], 0, sizeof(TMobTable) * m_vec_mobTable.size());
TMobTable * mob_table = &m_vec_mobTable[0];

MYSQL_ROW data;
//return true;
set vnumSet;
while ((data = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
{

	/*
	"SELECT vnum,name,locale_name,rank,type,battle_type,level,size,ai_flag,mount_capacity,setRaceFlag,setImmuneFlag,"
"empire,folder,on_click,st,dx,ht,iq,damage_min,damage_max,max_hp,regen_cycle,regen_percent,gold_min,"
"gold_max,exp,def,attack_speed,move_speed,aggressive_hp_pct,aggressive_sight,attack_range,drop_item,"
"resurrection_vnum,enchant_curse,enchant_slow,enchant_poison,enchant_stun,enchant_critical,enchant_penetrate,"
"resist_sword,resist_twohand,resist_dagger,resist_bell,resist_fan,resist_bow,resist_fire,resist_elect,"
"resist_magic,resist_wind,resist_poison,dam_multiply,summon,drain_sp,mob_color,polymorph_item,skill_level0,"
"skill_vnum0,skill_level1,skill_vnum1,sp_berserk,sp_stoneskin,sp_godspeed,sp_deathblow,sp_revive,skill_level2,"
"skill_vnum2,skill_level3,skill_vnum3,skill_level4,skill_vnum4 FROM mob_proto%s */
	int col = 0;
	str_to_number(mob_table->dwVnum, data[col++]);
	if(mob_table->dwVnum ==0) continue;
	strlcpy(mob_table->szName,data[col++] , sizeof(mob_table->szName));
	strlcpy(mob_table->szLocaleName, data[col++], sizeof(mob_table->szLocaleName));
	str_to_number(mob_table->bRank,data[col++]);
	str_to_number(mob_table->bType,data[col++]);
	str_to_number(mob_table->bBattleType,data[col++]);
	str_to_number(mob_table->bLevel,data[col++]);
	str_to_number(mob_table->bSize,data[col++]);
	//AI_FLAG
	mob_table->dwAIFlag = get_Mob_AIFlag_Value(data[col++]);
	//mount_capacity;
	col++;
	//RACE_FLAG
	mob_table->dwRaceFlag = get_Mob_RaceFlag_Value(data[col++]);
	//IMMUNE_FLAG
	mob_table->dwImmuneFlag = get_Mob_ImmuneFlag_Value(data[col++]);
	mob_table->bEmpire = atoi(data[col++]);
	strlcpy(mob_table->szFolder, data[col++], sizeof(mob_table->szFolder));
	mob_table->bOnClickType = atoi(data[col++]);
	mob_table->bStr = atoi(data[col++]);
	mob_table->bDex = atoi(data[col++]);
	mob_table->bCon = atoi(data[col++]);
	mob_table->bInt = atoi(data[col++]);
	mob_table->dwDamageRange[0] = atoi(data[col++]);
	mob_table->dwDamageRange[1] = atoi(data[col++]);
	mob_table->dwMaxHP = atoi(data[col++]);
	mob_table->bRegenCycle = atoi(data[col++]);
	mob_table->bRegenPercent = atoi(data[col++]);
	mob_table->dwGoldMin = atoi(data[col++]);
	mob_table->dwGoldMax = atoi(data[col++]);
	mob_table->dwExp = atoi(data[col++]);
	mob_table->wDef = atoi(data[col++]);
	mob_table->sAttackSpeed = atoi(data[col++]);
	mob_table->sMovingSpeed = atoi(data[col++]);
	mob_table->bAggresiveHPPct = atoi(data[col++]);
	mob_table->wAggressiveSight = atoi(data[col++]);
	mob_table->wAttackRange = atoi(data[col++]);	
	str_to_number(mob_table->dwDropItemVnum, data[col++]);	//32
	str_to_number(mob_table->dwResurrectionVnum, data[col++]);
	for (int i = 0; i < MOB_ENCHANTS_MAX_NUM; ++i)
		str_to_number(mob_table->cEnchants[i], data[col++]);

	for (int i = 0; i < MOB_RESISTS_MAX_NUM; ++i)
		str_to_number(mob_table->cResists[i], data[col++]);

	str_to_number(mob_table->fDamMultiply, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->dwSummonVnum, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->dwDrainSP, data[col++]);

	//Mob_Color
	++col;

	str_to_number(mob_table->dwPolymorphItemVnum, data[col++]);

	str_to_number(mob_table->Skills[0].bLevel, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->Skills[0].dwVnum, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->Skills[1].bLevel, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->Skills[1].dwVnum, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->Skills[2].bLevel, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->Skills[2].dwVnum, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->Skills[3].bLevel, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->Skills[3].dwVnum, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->Skills[4].bLevel, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->Skills[4].dwVnum, data[col++]);

	str_to_number(mob_table->bBerserkPoint, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->bStoneSkinPoint, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->bGodSpeedPoint, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->bDeathBlowPoint, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->bRevivePoint, data[col++]);

	//ĽÂżˇ vnum Ăß°ˇ
	vnumSet.insert(mob_table->dwVnum);


	//fprintf(stderr, "MOB #%d %s %s level: %u rank: %u empire: %d\n", mob_table->dwVnum, mob_table->szName, mob_table->szLocaleName, mob_table->bLevel, mob_table->bRank, mob_table->bEmpire);
	sys_log(0, "MOB #%-5d %-24s %-24s level: %-3u rank: %u empire: %d", mob_table->dwVnum, mob_table->szName, mob_table->szLocaleName, mob_table->bLevel, mob_table->bRank, mob_table->bEmpire);
	++mob_table;
}
fprintf(stderr," Complete! %d/%d Mobs loaded.\r\n",size,vnumSet.size());
sort(m_vec_mobTable.begin(), m_vec_mobTable.end(), FCompareVnum());
return true;

}
 

 

 

Attention dans bool CClientManager::InitializeTables() vous devrez supprimez donc MirrorMobTableIntoDB() and MirrorItemTableIntoDB()

 

 

Source : EPvP

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pour ceux qui utilise les sources des fichiers 2014 partager par l'equipe FE, la requette sql dans mob_proto pose probleme.

 

la fonction pour charger les mob_proto n'est pas valide , y'a deux champs en trop  :

j'ai retirer les champs et j'ai mis en commentaire les incrementation pour ces champs, cela fonctionne avec la correction ci dessous.

 

 • mob_color
 • mount_capacity

bool CClientManager::InitializeMobTable()
{
   char query[2048];
   fprintf(stderr,"Loading mob_proto from MySQL ");
   snprintf(query, sizeof(query),
           "SELECT vnum,name,%s,rank,type,battle_type,level,size,ai_flag,setRaceFlag,setImmuneFlag,"
"empire,folder,on_click,st,dx,ht,iq,damage_min,damage_max,max_hp,regen_cycle,regen_percent,gold_min,"
"gold_max,exp,def,attack_speed,move_speed,aggressive_hp_pct,aggressive_sight,attack_range,drop_item,"
"resurrection_vnum,enchant_curse,enchant_slow,enchant_poison,enchant_stun,enchant_critical,enchant_penetrate,"
"resist_sword,resist_twohand,resist_dagger,resist_bell,resist_fan,resist_bow,resist_fire,resist_elect,"
"resist_magic,resist_wind,resist_poison,dam_multiply,summon,drain_sp,polymorph_item,skill_level0,"
"skill_vnum0,skill_level1,skill_vnum1,sp_berserk,sp_stoneskin,sp_godspeed,sp_deathblow,sp_revive,skill_level2,"
"skill_vnum2,skill_level3,skill_vnum3,skill_level4,skill_vnum4 FROM mob_proto%s"
,g_stLocaleNameColumn.c_str(),
           GetTablePostfix());

   std::auto_ptr pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
   SQLResult * pRes = pkMsg->Get();

   if (!pRes->uiNumRows)
       return false;

   if (!m_vec_mobTable.empty())
   {
       sys_log(0, "RELOAD: mob_proto");
       m_vec_mobTable.clear();
   }
   int size = pRes->uiNumRows;
   m_vec_mobTable.resize(size);
   memset(&m_vec_mobTable[0], 0, sizeof(TMobTable) * m_vec_mobTable.size());
   TMobTable * mob_table = &m_vec_mobTable[0];
   
   MYSQL_ROW data;
   //return true;
   set vnumSet;
   while ((data = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
   {
       
       /*
       "SELECT vnum,name,locale_name,rank,type,battle_type,level,size,ai_flag,mount_capacity,setRaceFlag,setImmuneFlag,"
"empire,folder,on_click,st,dx,ht,iq,damage_min,damage_max,max_hp,regen_cycle,regen_percent,gold_min,"
"gold_max,exp,def,attack_speed,move_speed,aggressive_hp_pct,aggressive_sight,attack_range,drop_item,"
"resurrection_vnum,enchant_curse,enchant_slow,enchant_poison,enchant_stun,enchant_critical,enchant_penetrate,"
"resist_sword,resist_twohand,resist_dagger,resist_bell,resist_fan,resist_bow,resist_fire,resist_elect,"
"resist_magic,resist_wind,resist_poison,dam_multiply,summon,drain_sp,mob_color,polymorph_item,skill_level0,"
"skill_vnum0,skill_level1,skill_vnum1,sp_berserk,sp_stoneskin,sp_godspeed,sp_deathblow,sp_revive,skill_level2,"
"skill_vnum2,skill_level3,skill_vnum3,skill_level4,skill_vnum4 FROM mob_proto%s */
       int col = 0;
       str_to_number(mob_table->dwVnum, data[col++]);
       if(mob_table->dwVnum ==0) continue;
       strlcpy(mob_table->szName,data[col++] , sizeof(mob_table->szName));
       strlcpy(mob_table->szLocaleName, data[col++], sizeof(mob_table->szLocaleName));
       str_to_number(mob_table->bRank,data[col++]);
       str_to_number(mob_table->bType,data[col++]);
       str_to_number(mob_table->bBattleType,data[col++]);
       str_to_number(mob_table->bLevel,data[col++]);
       str_to_number(mob_table->bSize,data[col++]);
       //AI_FLAG
       mob_table->dwAIFlag = get_Mob_AIFlag_Value(data[col++]);
       //mount_capacity;
       //col++;
       //RACE_FLAG
       mob_table->dwRaceFlag = get_Mob_RaceFlag_Value(data[col++]);
       //IMMUNE_FLAG
       mob_table->dwImmuneFlag = get_Mob_ImmuneFlag_Value(data[col++]);
       mob_table->bEmpire = atoi(data[col++]);
       strlcpy(mob_table->szFolder, data[col++], sizeof(mob_table->szFolder));
       mob_table->bOnClickType = atoi(data[col++]);
       mob_table->bStr = atoi(data[col++]);
       mob_table->bDex = atoi(data[col++]);
       mob_table->bCon = atoi(data[col++]);
       mob_table->bInt = atoi(data[col++]);
       mob_table->dwDamageRange[0] = atoi(data[col++]);
       mob_table->dwDamageRange[1] = atoi(data[col++]);
       mob_table->dwMaxHP = atoi(data[col++]);
       mob_table->bRegenCycle = atoi(data[col++]);
       mob_table->bRegenPercent = atoi(data[col++]);
       mob_table->dwGoldMin = atoi(data[col++]);
       mob_table->dwGoldMax = atoi(data[col++]);
       mob_table->dwExp = atoi(data[col++]);
       mob_table->wDef = atoi(data[col++]);
       mob_table->sAttackSpeed = atoi(data[col++]);
       mob_table->sMovingSpeed = atoi(data[col++]);
       mob_table->bAggresiveHPPct = atoi(data[col++]);
       mob_table->wAggressiveSight = atoi(data[col++]);
       mob_table->wAttackRange = atoi(data[col++]);    
       str_to_number(mob_table->dwDropItemVnum, data[col++]);    //32
       str_to_number(mob_table->dwResurrectionVnum, data[col++]);
       for (int i = 0; i < MOB_ENCHANTS_MAX_NUM; ++i)
           str_to_number(mob_table->cEnchants[i], data[col++]);

       for (int i = 0; i < MOB_RESISTS_MAX_NUM; ++i)
           str_to_number(mob_table->cResists[i], data[col++]);

       str_to_number(mob_table->fDamMultiply, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->dwSummonVnum, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->dwDrainSP, data[col++]);

       //Mob_Color
       //++col;

       str_to_number(mob_table->dwPolymorphItemVnum, data[col++]);

       str_to_number(mob_table->Skills[0].bLevel, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->Skills[0].dwVnum, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->Skills[1].bLevel, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->Skills[1].dwVnum, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->Skills[2].bLevel, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->Skills[2].dwVnum, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->Skills[3].bLevel, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->Skills[3].dwVnum, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->Skills[4].bLevel, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->Skills[4].dwVnum, data[col++]);

       str_to_number(mob_table->bBerserkPoint, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->bStoneSkinPoint, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->bGodSpeedPoint, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->bDeathBlowPoint, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->bRevivePoint, data[col++]);

       //?A?ˇ vnum ?ß°ˇ
       vnumSet.insert(mob_table->dwVnum);
       
       
       //fprintf(stderr, "MOB #%d %s %s level: %u rank: %u empire: %d\n", mob_table->dwVnum, mob_table->szName, mob_table->szLocaleName, mob_table->bLevel, mob_table->bRank, mob_table->bEmpire);
       sys_log(0, "MOB #%-5d %-24s %-24s level: %-3u rank: %u empire: %d", mob_table->dwVnum, mob_table->szName, mob_table->szLocaleName, mob_table->bLevel, mob_table->bRank, mob_table->bEmpire);
       ++mob_table;
   }
   fprintf(stderr," Complete! %d/%d Mobs loaded.\r\n",size,vnumSet.size());
   sort(m_vec_mobTable.begin(), m_vec_mobTable.end(), FCompareVnum());
   return true;

} 

bool CClientManager::InitializeShopTable()
{
MYSQL_ROW	data;
int		col;

static const char * s_szQuery = 
	"SELECT "
	"shop.vnum, "
	"shop.npc_vnum, "
	"shop_item.item_vnum, "
	"shop_item.count "
	"FROM shop LEFT JOIN shop_item "
	"ON shop.vnum = shop_item.shop_vnum ORDER BY shop.vnum, shop_item.item_vnum";

std::auto_ptr pkMsg2(CDBManager::instance().DirectQuery(s_szQuery));

// shop의 vnum은 있는데 shop_item 이 없을경우... 실패로 처리되니 주의 요망.
// 고처야할부분
SQLResult * pRes2 = pkMsg2->Get();

if (!pRes2->uiNumRows)
{
	sys_err("InitializeShopTable : Table count is zero.");
	return false;
}

std::map map_shop;

if (m_pShopTable)
{
	delete [] (m_pShopTable);
	m_pShopTable = NULL;
}

TShopTable * shop_table = m_pShopTable;

while ((data = mysql_fetch_row(pRes2->pSQLResult)))
{
	col = 0;

	int iShopVnum = 0;
	str_to_number(iShopVnum, data[col++]);

	if (map_shop.end() == map_shop.find(iShopVnum))
	{
		shop_table = new TShopTable;
		memset(shop_table, 0, sizeof(TShopTable));
		shop_table->dwVnum	= iShopVnum;

		map_shop[iShopVnum] = shop_table;
	}
	else
		shop_table = map_shop[iShopVnum];

	str_to_number(shop_table->dwNPCVnum, data[col++]);

	if (!data[col])	// 아이템이 하나도 없으면 NULL이 리턴 되므로..
		continue;

	TShopItemTable * pItem = &shop_table->items[shop_table->byItemCount];

	str_to_number(pItem->vnum, data[col++]);
	str_to_number(pItem->count, data[col++]);

	++shop_table->byItemCount;
}

m_pShopTable = new TShopTable[map_shop.size()];
m_iShopTableSize = map_shop.size();

typeof(map_shop.begin()) it = map_shop.begin();

int i = 0;

while (it != map_shop.end())
{
	thecore_memcpy((m_pShopTable + i), (it++)->second, sizeof(TShopTable));
	sys_log(0, "SHOP: #%d items: %d", (m_pShopTable + i)->dwVnum, (m_pShopTable + i)->byItemCount);
	++i;
}

return true;
}

bool CClientManager::InitializeQuestItemTable()
{
using namespace std;

static const char * s_szQuery = "SELECT vnum, name, %s FROM quest_item_proto ORDER BY vnum";

char query[1024];
snprintf(query, sizeof(query), s_szQuery, g_stLocaleNameColumn.c_str());

std::auto_ptr pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
SQLResult * pRes = pkMsg->Get();

if (!pRes->uiNumRows)
{
	sys_err("query error or no rows: %s", query);
	return false;
}

MYSQL_ROW row;

while ((row = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
{
	int col = 0;

	TItemTable tbl;
	memset(&tbl, 0, sizeof(tbl));

	str_to_number(tbl.dwVnum, row[col++]);

	if (row[col])
		strlcpy(tbl.szName, row[col], sizeof(tbl.szName));

	col++;

	if (row[col])
		strlcpy(tbl.szLocaleName, row[col], sizeof(tbl.szLocaleName));

	col++;

	if (m_map_itemTableByVnum.find(tbl.dwVnum) != m_map_itemTableByVnum.end())
	{
		sys_err("QUEST_ITEM_ERROR! %lu vnum already exist! (name %s)", tbl.dwVnum, tbl.szLocaleName);
		continue;
	}

	tbl.bType = ITEM_QUEST; // quest_item_proto 테이블에 있는 것들은 모두 ITEM_QUEST 유형
	tbl.bSize = 1;

	m_vec_itemTable.push_back(tbl);
}

return true;
}

 

Sinon sa fonctionne , je t'ai mis un + 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

C'est plus simple , mais sa te permet de supprimer deux incrémentation (il y a des milliers de passage sur ces deux incrémentation) , ton DB est plus optimiser et plus rapide a lancé.

la requette gagne deux champs , ce qui est pas mal  , au niveau performance a vu d'oeil sa change rien , mais lance le avec time , tu verra que tu gagne 2 secondes au démarrage environs.

Sur une petite machine de 2GO tu le sens quand tu le lance (la différence).

 

Certain dirons qu'on s'en fou , c'est vrai que cette fonction est appelé qu'une fois , mais  c'est le principe d'avoir un DB optimisé.

 

Je vais faire une lib.so pour le game 40k dans la semaine , sa permettra de le lancer sans les DB pour ceux qui veulent ce systeme sans touché au source de leur DB

Share this post


Link to post
Share on other sites

J'ai repris le code et appliqué au file 2016 V3 et il ne fonctionne pas. 

Voila la version corrigé pour les fichiers 2016 V3 pour l'item proto 

 

bool CClientManager::InitializeItemTable()
  {
      char query[2048];
      fprintf(stderr,"Loading item_proto from MySQL");
      snprintf(query, sizeof(query),
      "SELECT vnum,name,%s,type,subtype,weight,size,antiflag,flag,wearflag,immuneflag+0,gold,shop_buy_price,refined_vnum,"
      "refine_set,magic_pct,limittype0,limitvalue0,limittype1,limitvalue1,applytype0,applyvalue0,"
      "applytype1,applyvalue1,applytype2,applyvalue2,value0,value1,value2,value3,value4,value5,socket_pct,addon_type FROM item_proto%s ORDER BY vnum",
      g_stLocaleNameColumn.c_str(),
      GetTablePostfix());

					 std::auto_ptr<SQLMsg> pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
      SQLResult * pRes = pkMsg->Get();

      if (!pRes->uiNumRows)
          return false;
      int addNumber = pRes->uiNumRows;
      if (!m_vec_itemTable.empty())
      {
          sys_log(0, "RELOAD: item_proto");
          m_vec_itemTable.clear();
          m_map_itemTableByVnum.clear();
      }

      m_vec_itemTable.resize(addNumber-1);
      memset(&m_vec_itemTable[0], 0, sizeof(TItemTable) * m_vec_itemTable.size());
      TItemTable * item_table = &m_vec_itemTable[0];

      MYSQL_ROW data;
      //return true;
      set<int> vnumSet;
      while ((data = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
      {
          str_to_number(item_table->dwVnum, data[0]);
          strlcpy(item_table->szName,data[1] , sizeof(item_table->szName));
          strlcpy(item_table->szLocaleName, data[2], sizeof(item_table->szLocaleName));
          str_to_number(item_table->bType, data[3]);
          str_to_number(item_table->bSubType, data[4]);
          str_to_number(item_table->bWeight, data[5]);
          str_to_number(item_table->bSize, data[6]);
          str_to_number(item_table->dwAntiFlags, data[7]);
          str_to_number(item_table->dwFlags, data[8]);
          str_to_number(item_table->dwWearFlags, data[9]);
          str_to_number(item_table->dwImmuneFlag, data[10]);
          str_to_number(item_table->dwGold, data[11]);
          str_to_number(item_table->dwShopBuyPrice, data[12]);
          str_to_number(item_table->dwRefinedVnum, data[13]);
          str_to_number(item_table->wRefineSet, data[14]);
          str_to_number(item_table->bAlterToMagicItemPct, data[15]);
          item_table->cLimitRealTimeFirstUseIndex = -1;
          item_table->cLimitTimerBasedOnWearIndex = -1;

          str_to_number(item_table->aLimits[0].bType, data[16]);
          str_to_number(item_table->aLimits[0].lValue, data[17]);
          if (LIMIT_REAL_TIME_START_FIRST_USE == item_table->aLimits[0].bType)
              item_table->cLimitRealTimeFirstUseIndex = (char)0;
          if (LIMIT_TIMER_BASED_ON_WEAR == item_table->aLimits[0].bType)
              item_table->cLimitTimerBasedOnWearIndex = (char)0;

          str_to_number(item_table->aLimits[1].bType, data[18]);
          str_to_number(item_table->aLimits[1].lValue, data[19]);
          if (LIMIT_REAL_TIME_START_FIRST_USE == item_table->aLimits[1].bType)
              item_table->cLimitRealTimeFirstUseIndex = (char)1;
          if (LIMIT_TIMER_BASED_ON_WEAR == item_table->aLimits[1].bType)
              item_table->cLimitTimerBasedOnWearIndex = (char)1;


          str_to_number(item_table->aApplies[0].bType, data[20]);
          str_to_number(item_table->aApplies[0].lValue, data[21]);

          str_to_number(item_table->aApplies[1].bType, data[22]);
          str_to_number(item_table->aApplies[1].lValue, data[23]);

          str_to_number(item_table->aApplies[2].bType, data[24]);
          str_to_number(item_table->aApplies[2].lValue, data[25]);


          str_to_number(item_table->alValues[0], data[26]);
          str_to_number(item_table->alValues[1], data[27]);
          str_to_number(item_table->alValues[2], data[28]);
          str_to_number(item_table->alValues[3], data[29]);
          str_to_number(item_table->alValues[4], data[30]);
		str_to_number(item_table->alValues[5], data[31]);

          str_to_number(item_table->bGainSocketPct, data[32]);
          str_to_number(item_table->sAddonType, data[33]);


          vnumSet.insert(item_table->dwVnum);
          m_map_itemTableByVnum.insert(std::map<DWORD, TItemTable *>::value_type(item_table->dwVnum, item_table));
							//		 test_map_mobTableByVnum.insert(std::map<DWORD, TMobTable *>::value_type(test_mob_table->dwVnum, test_mob_table));
          sys_log(0, "ITEM: #%-5lu %-24s %-24s VAL: %d %ld %d %d %d %d WEAR %d ANTI %d IMMUNE %d REFINE %lu REFINE_SET %u MAGIC_PCT %u",
                  item_table->dwVnum,
                  item_table->szName,
                  item_table->szLocaleName,
                  item_table->alValues[0],
                  item_table->alValues[1],
                  item_table->alValues[2],
                  item_table->alValues[3],
                  item_table->alValues[4],
                  item_table->alValues[5],
                  item_table->dwWearFlags,
                  item_table->dwAntiFlags,
                  item_table->dwImmuneFlag,
                  item_table->dwRefinedVnum,
                  item_table->wRefineSet,
                  item_table->bAlterToMagicItemPct);

          item_table++;
      }
      fprintf(stderr,"Complete LOAD ITEM ! %d Items loaded.\r\n",addNumber);
      return true;

}

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.