Jump to content
×
×
 • Create New...

C++ - Remettre les Proto's en SQL


Recommended Posts

Bonjour à tous, je vous partage donc un partage d'epvps pour ne plus avoir besoin de txt et reprendre donc l'ancien systeme via mysql.

 

Pour ce faire on se rend donc dans  ClientManagerBoot.cpp qui se trouve donc dans mainline/srcs/server/db/src.

 

 

 

Ensuite il vous faudra remplacer

 

 

bool CClientManager::InitializeItemTable()
{
   //================== ÇÔ¼ö ¼³¸à ==================//
   //1. ¿ä¾à  : 'item_proto.txt', 'item_proto_test.txt', 'item_names.txt' ÆÄÀÃÀ» ÀðÃ,
   //      (TItemTable), ¿ÀºêçƮ¸¦ »ý¼ºÇÑ´Ù.
   //2. ¼ø¼
   //  1) 'item_names.txt' ÆÄÀÃÀ» ÀÃ¾î¼ (a)[localMap](vnum:name) ¸ÊÀ» ¸¸µç´Ù.
   //  2) 'item_proto_text.txt'ÆÄÀðú (a)[localMap] ¸ÊÀ¸·Î
   //      (b)[test_map_itemTableByVnum](vnum:TItemTable) ¸ÊÀ» »ý¼ºÇÑ´Ù.
   //  3) 'item_proto.txt' ÆÄÀðú  (a)[localMap] ¸ÊÀ¸·Î
   //      (!)[item_table], À» ¸¸µç´Ù.
   //          <Âü°Ã>
   //          Â°Â¢ row µé Ãß,
   //          (b)[test_map_itemTableByVnum],(!)[mob_table] ¸ðµÎ¿¡ ÀÖ´Â row´Â
   //          (b)[test_map_itemTableByVnum]ÀÇ °ÃÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù.
   //  4) (b)[test_map_itemTableByVnum]ÀÇ rowÃß, (!)[item_table]¿¡ ¾ø´Â °ÃÀ» Ãß°¡ÇÑ´Ù.
   //3. Å×½ºÆ®
   //  1)'item_proto.txt' 亸°¡ item_table¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÃö. -> ¿Ã·á
   //  2)'item_names.txt' 亸°¡ item_table¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÃö.
   //  3)'item_proto_test.txt' ¿¡¼ [°ãÄ¡´Â] 亸°¡ item_table ¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÃö.
   //  4)'item_proto_test.txt' ¿¡¼ [»õ·Î¿î] 亸°¡ item_table ¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÃö.
   //  5) (ÃÖþ) °ÔÀÓ Ŭ¶óÀ̾ðÆ®¿¡¼ æ´ë·Î ÀÛµ¿ ÇôÂÃö.
   //_______________________________________________//
   //=================================================================================//
   //  1) 'item_names.txt' ÆÄÀÃÀ» ÀÃ¾î¼ (a)[localMap](vnum:name) ¸ÊÀ» ¸¸µç´Ù.
   //=================================================================================//
   bool isNameFile = true;
   map localMap;
   cCsvTable nameData;
   if(!nameData.Load("item_names.txt",'\t'))
   {
       fprintf(stderr, "item_names.txt was loaded successfully.\n");
       isNameFile = false;
   } else {
       nameData.Next();
       while(nameData.Next()) {
           localMap[atoi(nameData.AsStringByIndex(0))] = nameData.AsStringByIndex(1);
       }
   }
   //_________________________________________________________________//
   //=================================================================//
   //  2) 'item_proto_text.txt'ÆÄÀðú (a)[localMap] ¸ÊÀ¸·Î
   //      (b)[test_map_itemTableByVnum](vnum:TItemTable) ¸ÊÀ» »ý¼ºÇÑ´Ù.
   //=================================================================//
   map test_map_itemTableByVnum;
   //1. ÆÄÀà Àþî¿À±â.
   cCsvTable test_data;
   if(!test_data.Load("item_proto_test.txt",'\t'))
   {
       fprintf(stderr, "item_proto_test.txt was loaded successfully.\n");
       //return false;
   } else {
       test_data.Next();   //¼³¸à ·Î¿ì ³Ñ¾î°¡±â.
       //2. Å×½ºÆ® ¾ÆÀÌÅÛ Å×ÀÌºà »ý¼º.
       TItemTable * test_item_table = NULL;
       int test_itemTableSize = test_data.m_File.GetRowCount()-1;
       test_item_table = new TItemTable[test_itemTableSize];
       memset(test_item_table, 0, sizeof(TItemTable) * test_itemTableSize);
       //3. Å×½ºÆ® ¾ÆÀÌÅÛ Å×À̺ÿ¡ °ªÀ» ³Ö°Ã, ¸Ê¿¡±îÃö ³Ö±â.
       while(test_data.Next()) {
           if (!Set_Proto_Item_Table(test_item_table, test_data, localMap))
           {
               fprintf(stderr, "¾ÆÀÌÅÛ Ç÷ÎÅä Å×ÀÌºà ¼ÂÆà ½ÇÆÃ.\n");        
           }
           test_map_itemTableByVnum.insert(std::map::value_type(test_item_table->dwVnum, test_item_table));
           test_item_table++;
       }
   }
   //______________________________________________________________________//
   //========================================================================//
   //  3) 'item_proto.txt' ÆÄÀðú  (a)[localMap] ¸ÊÀ¸·Î
   //      (!)[item_table], À» ¸¸µç´Ù.
   //          <Âü°Ã>
   //          Â°Â¢ row µé Ãß,
   //          (b)[test_map_itemTableByVnum],(!)[mob_table] ¸ðµÎ¿¡ ÀÖ´Â row´Â
   //          (b)[test_map_itemTableByVnum]ÀÇ °ÃÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù.
   //========================================================================//
   //vnumµéÀ» ÀúÀåÇÒ ¼Â. »õ·Î¿î Å×½ºÆ® ¾ÆÀÌÅÛÀ» ÆǺ°ÇÒ¶§ »ç¿ëµÈ´Ù.
   set vnumSet;
   //ÆÄÀà Àþî¿À±â.
   cCsvTable data;
   if(!data.Load("item_proto.txt",'\t'))
   {
       fprintf(stderr, "item_proto.txt was loaded successfully.\n");
       return false;
   }
   data.Next(); //¸Ç ÀÃ٠æ¿Ü (¾ÆÀÌÅÛ Ä®·³À» ¼³¸ÃÇô ºÎºÃ)
   if (!m_vec_itemTable.empty())
   {
       sys_log(0, "RELOAD: item_proto");
       m_vec_itemTable.clear();
       m_map_itemTableByVnum.clear();
   }
   //===== ¾ÆÀÌÅÛ Å×ÀÌºà »ý¼º =====//
   //»õ·Î Ãß°¡µÇ´Â °¹¼ö¸¦ ÆľÇÇÑ´Ù.
   int addNumber = 0;
   while(data.Next()) {
       int vnum = atoi(data.AsStringByIndex(0));
       std::map::iterator it_map_itemTable;
       it_map_itemTable = test_map_itemTableByVnum.find(vnum);
       if(it_map_itemTable != test_map_itemTableByVnum.end()) {
           addNumber++;
       }
   }
   //data¸¦ ´Ù½Ã ùÃÙ·Î ¿Å±ä´Ù.(´Ù½Ã Àþî¿Â´Ù;
   data.Destroy();
   if(!data.Load("item_proto.txt",'\t'))
   {
       fprintf(stderr, "item_proto.txt was loaded successfully.\n");
       return false;
   }
   data.Next(); //¸Ç ÀÃ٠æ¿Ü (¾ÆÀÌÅÛ Ä®·³À» ¼³¸ÃÇô ºÎºÃ)
   m_vec_itemTable.resize(data.m_File.GetRowCount() - 1 + addNumber);
   memset(&m_vec_itemTable[0], 0, sizeof(TItemTable) * m_vec_itemTable.size());
   int testValue =  m_vec_itemTable.size();
   TItemTable * item_table = &m_vec_itemTable[0];
   while (data.Next())
   {
       int col = 0;
       std::map::iterator it_map_itemTable;
       it_map_itemTable = test_map_itemTableByVnum.find(atoi(data.AsStringByIndex(col)));
       if(it_map_itemTable == test_map_itemTableByVnum.end()) {
           //°¢ Ä®·³ µ¥ÀÌÅà ÀúÀå
         
           if (!Set_Proto_Item_Table(item_table, data, localMap))
           {
               fprintf(stderr, "¾ÆÀÌÅÛ Ç÷ÎÅä Å×ÀÌºà ¼ÂÆà ½ÇÆÃ.\n");        
           }
         
       } else {    //$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Å×½ºÆ® ¾ÆÀÌÅÛ Ã¤º¸°¡ ÀÖ´Ù! 
           TItemTable *tempTable = it_map_itemTable->second;
           item_table->dwVnum = tempTable->dwVnum;
           strlcpy(item_table->szName, tempTable->szName, sizeof(item_table->szName));
           strlcpy(item_table->szLocaleName, tempTable->szLocaleName, sizeof(item_table->szLocaleName));
           item_table->bType = tempTable->bType;
           item_table->bSubType = tempTable->bSubType;
           item_table->bSize = tempTable->bSize;
           item_table->dwAntiFlags = tempTable->dwAntiFlags;
           item_table->dwFlags = tempTable->dwFlags;
           item_table->dwWearFlags = tempTable->dwWearFlags;
           item_table->dwImmuneFlag = tempTable->dwImmuneFlag;
           item_table->dwGold = tempTable->dwGold;
           item_table->dwShopBuyPrice = tempTable->dwShopBuyPrice;
           item_table->dwRefinedVnum =tempTable->dwRefinedVnum;
           item_table->wRefineSet =tempTable->wRefineSet;
           item_table->bAlterToMagicItemPct = tempTable->bAlterToMagicItemPct;
           item_table->cLimitRealTimeFirstUseIndex = -1;
           item_table->cLimitTimerBasedOnWearIndex = -1;
           int i;
           for (i = 0; i < ITEM_LIMIT_MAX_NUM; ++i)
           {
               item_table->aLimits.bType = tempTable->aLimits.bType;
               item_table->aLimits.lValue = tempTable->aLimits.lValue;
               if (LIMIT_REAL_TIME_START_FIRST_USE == item_table->aLimits.bType)
                   item_table->cLimitRealTimeFirstUseIndex = (char)i;
               if (LIMIT_TIMER_BASED_ON_WEAR == item_table->aLimits.bType)
                   item_table->cLimitTimerBasedOnWearIndex = (char)i;
           }
           for (i = 0; i < ITEM_APPLY_MAX_NUM; ++i)
           {
               item_table->aApplies.bType = tempTable->aApplies.bType;
               item_table->aApplies.lValue = tempTable->aApplies.lValue;
           }
           for (i = 0; i < ITEM_VALUES_MAX_NUM; ++i)
               item_table->alValues = tempTable->alValues;
           item_table->bGainSocketPct = tempTable->bGainSocketPct;
           item_table->sAddonType = tempTable->sAddonType;
           item_table->bWeight  = tempTable->bWeight;
       }
       vnumSet.insert(item_table->dwVnum);
       m_map_itemTableByVnum.insert(std::map::value_type(item_table->dwVnum, item_table));
       ++item_table;
   }
   //_______________________________________________________________________//
   //========================================================================//
   //  4) (b)[test_map_itemTableByVnum]ÀÇ rowÃß, (!)[item_table]¿¡ ¾ø´Â °ÃÀ» Ãß°¡ÇÑ´Ù.
   //========================================================================//
   test_data.Destroy();
   if(!test_data.Load("item_proto_test.txt",'\t'))
   {
       fprintf(stderr, "item_proto_test.txt was loaded successfully.\n");
       //return false;
   } else {
       test_data.Next();   //¼³¸à ·Î¿ì ³Ñ¾î°¡±â.
       while (test_data.Next())    //Å×½ºÆ® µ¥ÀÌÅà °¢°¢À» ÈȾ°¡¸ç,»õ·Î¿î °ÃÀ» Ãß°¡ÇÑ´Ù.
       {
           //Ãߺ¹µÇ´Â ºÎºÃÀ̸é ³Ñ¾î°£´Ù.
           set::iterator itVnum;
           itVnum=vnumSet.find(atoi(test_data.AsStringByIndex(0)));
           if (itVnum != vnumSet.end()) {
               continue;
           }
         
           if (!Set_Proto_Item_Table(item_table, test_data, localMap))
           {
               fprintf(stderr, "¾ÆÀÌÅÛ Ç÷ÎÅä Å×ÀÌºà ¼ÂÆà ½ÇÆÃ.\n");        
           }
           m_map_itemTableByVnum.insert(std::map::value_type(item_table->dwVnum, item_table));
           item_table++;
       }
   }
   // QUEST_ITEM_PROTO_DISABLE
   // InitializeQuestItemTable();
   // END_OF_QUEST_ITEM_PROTO_DISABLE
   m_map_itemTableByVnum.clear();
   itertype(m_vec_itemTable) it = m_vec_itemTable.begin();
   while (it != m_vec_itemTable.end())
   {
       TItemTable * item_table = &(*(it++));
       sys_log(1, "ITEM: #%-5lu %-24s %-24s VAL: %ld %ld %ld %ld %ld %ld WEAR %lu ANTI %lu IMMUNE %lu REFINE %lu REFINE_SET %u MAGIC_PCT %u",
               item_table->dwVnum,
               item_table->szName,
               item_table->szLocaleName,
               item_table->alValues[0],
               item_table->alValues[1],
               item_table->alValues[2],
               item_table->alValues[3],
               item_table->alValues[4],
               item_table->alValues[5],
               item_table->dwWearFlags,
               item_table->dwAntiFlags,
               item_table->dwImmuneFlag,
               item_table->dwRefinedVnum,
               item_table->wRefineSet,
               item_table->bAlterToMagicItemPct);
       m_map_itemTableByVnum.insert(std::map::value_type(item_table->dwVnum, item_table));
   }
   sort(m_vec_itemTable.begin(), m_vec_itemTable.end(), FCompareVnum());
   return true;
}
 

 

 

par

 

 

bool CClientManager::InitializeItemTable()
   {
           char query[2048];
           fprintf(stderr,"Loading item_proto from MySQL");
           snprintf(query, sizeof(query),
           "SELECT vnum,name,%s,type,subtype,weight,size,antiflag,flag,wearflag,immuneflag+0,gold,shop_buy_price,refined_vnum,"
           "refine_set,magic_pct,limittype0,limitvalue0,limittype1,limitvalue1,applytype0,applyvalue0,"
           "applytype1,applyvalue1,applytype2,applyvalue2,value0,value1,value2,value3,value4,value5,socket_pct,addon_type FROM item_proto%s  ORDER BY vnum",
           g_stLocaleNameColumn.c_str(),
           GetTablePostfix());
    
           std::auto_ptr pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
           SQLResult * pRes = pkMsg->Get();
    
           if (!pRes->uiNumRows)
                   return false;
           int addNumber = pRes->uiNumRows;
           if (!m_vec_itemTable.empty())
           {
                   sys_log(0, "RELOAD: item_proto");
                   m_vec_itemTable.clear();
                   m_map_itemTableByVnum.clear();
           }
    
           m_vec_itemTable.resize(addNumber-1);
           memset(&m_vec_itemTable[0], 0, sizeof(TItemTable) * m_vec_itemTable.size());
           TItemTable * item_table = &m_vec_itemTable[0];
    
           MYSQL_ROW data;
           //return true;
           set vnumSet;
           while ((data = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
           {
                   str_to_number(item_table->dwVnum, data[0]);
                   strlcpy(item_table->szName,data[1] , sizeof(item_table->szName));
                   strlcpy(item_table->szLocaleName, data[2], sizeof(item_table->szLocaleName));
                   str_to_number(item_table->bType, data[3]);
                   str_to_number(item_table->bSubType, data[4]);
                   str_to_number(item_table->bWeight, data[5]);
                   str_to_number(item_table->bSize, data[6]);
                   str_to_number(item_table->dwAntiFlags, data[7]);
                   str_to_number(item_table->dwFlags, data[8]);
                   str_to_number(item_table->dwWearFlags, data[9]);
                   str_to_number(item_table->dwImmuneFlag, data[10]);
                   str_to_number(item_table->dwGold, data[11]);
                   str_to_number(item_table->dwShopBuyPrice, data[12]);
                   str_to_number(item_table->dwRefinedVnum, data[13]);
                   str_to_number(item_table->wRefineSet, data[14]);
                   str_to_number(item_table->bAlterToMagicItemPct, data[15]);
                   item_table->cLimitRealTimeFirstUseIndex = -1;
                   item_table->cLimitTimerBasedOnWearIndex = -1;
                  
                   str_to_number(item_table->aLimits[0].bType, data[16]);
                   str_to_number(item_table->aLimits[0].lValue, data[17]);
                   if (LIMIT_REAL_TIME_START_FIRST_USE == item_table->aLimits[0].bType)
                           item_table->cLimitRealTimeFirstUseIndex = (char)0;
                   if (LIMIT_TIMER_BASED_ON_WEAR == item_table->aLimits[0].bType)
                           item_table->cLimitTimerBasedOnWearIndex = (char)0;
                          
                   str_to_number(item_table->aLimits[1].bType, data[18]);
                   str_to_number(item_table->aLimits[1].lValue, data[19]);
                   if (LIMIT_REAL_TIME_START_FIRST_USE == item_table->aLimits[1].bType)
                           item_table->cLimitRealTimeFirstUseIndex = (char)1;
                   if (LIMIT_TIMER_BASED_ON_WEAR == item_table->aLimits[1].bType)
                           item_table->cLimitTimerBasedOnWearIndex = (char)1;
                  
    
                   str_to_number(item_table->aApplies[0].bType, data[20]);
                   str_to_number(item_table->aApplies[0].lValue, data[21]);
                  
                   str_to_number(item_table->aApplies[1].bType, data[22]);
                   str_to_number(item_table->aApplies[1].lValue, data[23]);
                  
                   str_to_number(item_table->aApplies[2].bType, data[24]);
                   str_to_number(item_table->aApplies[2].lValue, data[25]);
                  
    
                   str_to_number(item_table->alValues[0], data[26]);
                   str_to_number(item_table->alValues[1], data[27]);
                   str_to_number(item_table->alValues[2], data[28]);
                   str_to_number(item_table->alValues[3], data[29]);
                   str_to_number(item_table->alValues[4], data[30]);
		str_to_number(item_table->alValues[5], data[31]);
                          
                   str_to_number(item_table->bGainSocketPct, data[32]);
                   str_to_number(item_table->sAddonType, data[33]);

    
                   vnumSet.insert(item_table->dwVnum);
                   m_map_itemTableByVnum.insert(std::map::value_type(item_table->dwVnum, item_table));
                   sys_log(0, "ITEM: #%-5lu %-24s %-24s VAL: %d %ld %d %d %d %d WEAR %d ANTI %d IMMUNE %d REFINE %lu REFINE_SET %u MAGIC_PCT %u",
                                   item_table->dwVnum,
                                   item_table->szName,
                                   item_table->szLocaleName,
                                   item_table->alValues[0],
                                   item_table->alValues[1],
                                   item_table->alValues[2],
                                   item_table->alValues[3],
                                   item_table->alValues[4],
                                   item_table->alValues[5],
                                   item_table->dwWearFlags,
                                   item_table->dwAntiFlags,
                                   item_table->dwImmuneFlag,
                                   item_table->dwRefinedVnum,
                                   item_table->wRefineSet,
                                   item_table->bAlterToMagicItemPct);
    
                   item_table++;
           }
           fprintf(stderr," Complete! %d Items loaded.\r\n",addNumber);
           return true;
    
   }
 

 

 

 

et

 

 

 

bool CClientManager::InitializeMobTable()
{
//================== ÇÔ¼ö ¼³¸í ==================//
//1. ¿ä¾à : 'mob_proto.txt', 'mob_proto_test.txt', 'mob_names.txt' ÆÄÀÏÀ» Àаí,
//		(!)[mob_table] Å×ÀÌºí ¿ÀºêÁ§Æ®¸¦ »ý¼ºÇÑ´Ù. (ŸÀÔ : TMobTable)
//2. ¼ø¼­
//	1) 'mob_names.txt' ÆÄÀÏÀ» Àо (a)[localMap](vnum:name) ¸ÊÀ» ¸¸µç´Ù.
//	2) 'mob_proto_test.txt'ÆÄÀÏ°ú (a)[localMap] ¸ÊÀ¸·Î
//		(b)[test_map_mobTableByVnum](vnum:TMobTable) ¸ÊÀ» »ý¼ºÇÑ´Ù.
//	3) 'mob_proto.txt' ÆÄÀÏ°ú  (a)[localMap] ¸ÊÀ¸·Î
//		(!)[mob_table] Å×À̺íÀ» ¸¸µç´Ù.
//			<Âü°í>
//			°¢ row µé Áß, 
//			(b)[test_map_mobTableByVnum],(!)[mob_table] ¸ðµÎ¿¡ ÀÖ´Â row´Â
//			(b)[test_map_mobTableByVnum]ÀÇ °ÍÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù.
//	4) (b)[test_map_mobTableByVnum]ÀÇ rowÁß, (!)[mob_table]¿¡ ¾ø´Â °ÍÀ» Ãß°¡ÇÑ´Ù.
//3. Å×½ºÆ®
//	1)'mob_proto.txt' Á¤º¸°¡ mob_table¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÁö. -> ¿Ï·á
//	2)'mob_names.txt' Á¤º¸°¡ mob_table¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÁö.
//	3)'mob_proto_test.txt' ¿¡¼­ [°ãÄ¡´Â] Á¤º¸°¡ mob_table ¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÁö.
//	4)'mob_proto_test.txt' ¿¡¼­ [»õ·Î¿î] Á¤º¸°¡ mob_table ¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÁö.
//	5) (ÃÖÁ¾) °ÔÀÓ Å¬¶óÀ̾ðÆ®¿¡¼­ Á¦´ë·Î ÀÛµ¿ ÇÏ´ÂÁö.
//_______________________________________________//


//===============================================//
//	1) 'mob_names.txt' ÆÄÀÏÀ» Àо (a)[localMap] ¸ÊÀ» ¸¸µç´Ù.
//<(a)localMap ¸Ê »ý¼º>
map localMap;
bool isNameFile = true;
//<ÆÄÀÏ Àбâ>
cCsvTable nameData;
if(!nameData.Load("mob_names.txt",'\t'))
{
	fprintf(stderr, "mob_names.txt ÆÄÀÏÀ» Àоî¿ÀÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù\n");
	isNameFile = false;
} else {
	nameData.Next();	//¼³¸írow »ý·«.
	while(nameData.Next()) {
		localMap[atoi(nameData.AsStringByIndex(0))] = nameData.AsStringByIndex(1);
	}
}
//________________________________________________//


//===============================================//
//	2) 'mob_proto_test.txt'ÆÄÀÏ°ú (a)localMap ¸ÊÀ¸·Î
//		(b)[test_map_mobTableByVnum](vnum:TMobTable) ¸ÊÀ» »ý¼ºÇÑ´Ù.
//0. 
set vnumSet;	//Å×½ºÆ®¿ë ÆÄÀÏ µ¥ÀÌÅÍÁß, ½Å±Ô¿©ºÎ È®Àο¡ »ç¿ë.
//1. ÆÄÀÏ Àоî¿À±â
bool isTestFile = true;
cCsvTable test_data;
if(!test_data.Load("mob_proto_test.txt",'\t'))
{
	fprintf(stderr, "Å×½ºÆ® ÆÄÀÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ±×´ë·Î ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù.\n");
	isTestFile = false;
}
//2. (c)[test_map_mobTableByVnum](vnum:TMobTable) ¸Ê »ý¼º.
map test_map_mobTableByVnum;
if (isTestFile) {
	test_data.Next();	//¼³¸í ·Î¿ì ³Ñ¾î°¡±â.

	//¤¡. Å×½ºÆ® ¸ó½ºÅÍ Å×ÀÌºí »ý¼º.
	TMobTable * test_mob_table = NULL;
	int test_MobTableSize = test_data.m_File.GetRowCount()-1;
	test_mob_table = new TMobTable[test_MobTableSize];
	memset(test_mob_table, 0, sizeof(TMobTable) * test_MobTableSize);

	//¤¤. Å×½ºÆ® ¸ó½ºÅÍ Å×ÀÌºí¿¡ °ªÀ» ³Ö°í, ¸Ê¿¡±îÁö ³Ö±â.
	while(test_data.Next()) {

		if (!Set_Proto_Mob_Table(test_mob_table, test_data, localMap))
		{
			fprintf(stderr, "¸÷ ÇÁ·ÎÅä Å×ÀÌºí ¼ÂÆà ½ÇÆÐ.\n");			
		}

		test_map_mobTableByVnum.insert(std::map::value_type(test_mob_table->dwVnum, test_mob_table));


		++test_mob_table;
		}

}

//	3) 'mob_proto.txt' ÆÄÀÏ°ú  (a)[localMap] ¸ÊÀ¸·Î
//		(!)[mob_table] Å×À̺íÀ» ¸¸µç´Ù.
//			<Âü°í>
//			°¢ row µé Áß, 
//			(b)[test_map_mobTableByVnum],(!)[mob_table] ¸ðµÎ¿¡ ÀÖ´Â row´Â
//			(b)[test_map_mobTableByVnum]ÀÇ °ÍÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù.

//1. ÆÄÀÏ Àбâ.
cCsvTable data;
if(!data.Load("mob_proto.txt",'\t')) {
	fprintf(stderr, "mob_proto.txt ÆÄÀÏÀ» Àоî¿ÀÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù\n");
	return false;
}
data.Next();					//¼³¸í row ³Ñ¾î°¡±â
//2. (!)[mob_table] »ý¼ºÇϱâ
//2.1 »õ·Î Ãß°¡µÇ´Â °¹¼ö¸¦ ÆľÇ
int addNumber = 0;
while(data.Next()) {
	int vnum = atoi(data.AsStringByIndex(0));
	std::map::iterator it_map_mobTable;
	it_map_mobTable = test_map_mobTableByVnum.find(vnum);
	if(it_map_mobTable != test_map_mobTableByVnum.end()) {
		addNumber++;
	}
}
//data¸¦ ´Ù½Ã ùÁÙ·Î ¿Å±ä´Ù.(´Ù½Ã Àоî¿Â´Ù;
data.Destroy();
if(!data.Load("mob_proto.txt",'\t'))
{
	fprintf(stderr, "mob_proto.txt ÆÄÀÏÀ» Àоî¿ÀÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù\n");
	return false;
}
data.Next(); //¸Ç À­ÁÙ Á¦¿Ü (¾ÆÀÌÅÛ Ä®·³À» ¼³¸íÇÏ´Â ºÎºÐ)
//2.2 Å©±â¿¡ ¸Â°Ô mob_table »ý¼º
if (!m_vec_mobTable.empty())
{
	sys_log(0, "RELOAD: mob_proto");
	m_vec_mobTable.clear();
}
m_vec_mobTable.resize(data.m_File.GetRowCount()-1 + addNumber);
memset(&m_vec_mobTable[0], 0, sizeof(TMobTable) * m_vec_mobTable.size());
TMobTable * mob_table = &m_vec_mobTable[0];
//2.3 µ¥ÀÌÅÍ Ã¤¿ì±â
while (data.Next())
{
	int col = 0;
	//(b)[test_map_mobTableByVnum]¿¡ °°Àº row°¡ ÀÖ´ÂÁö Á¶»ç.
	bool isSameRow = true;
	std::map::iterator it_map_mobTable;
	it_map_mobTable = test_map_mobTableByVnum.find(atoi(data.AsStringByIndex(col)));
	if(it_map_mobTable == test_map_mobTableByVnum.end()) {
		isSameRow = false;
	}
	//°°Àº row °¡ ÀÖÀ¸¸é (b)¿¡¼­ Àоî¿Â´Ù.
	if(isSameRow) {
		TMobTable *tempTable = it_map_mobTable->second;

		mob_table->dwVnum = tempTable->dwVnum;
		strlcpy(mob_table->szName, tempTable->szName, sizeof(tempTable->szName));
		strlcpy(mob_table->szLocaleName, tempTable->szLocaleName, sizeof(tempTable->szName));
		mob_table->bRank = tempTable->bRank;
		mob_table->bType = tempTable->bType;
		mob_table->bBattleType = tempTable->bBattleType;
		mob_table->bLevel = tempTable->bLevel;
		mob_table->bSize = tempTable->bSize;
		mob_table->dwAIFlag = tempTable->dwAIFlag;
		mob_table->dwRaceFlag = tempTable->dwRaceFlag;
		mob_table->dwImmuneFlag = tempTable->dwImmuneFlag;
		mob_table->bEmpire = tempTable->bEmpire;
		strlcpy(mob_table->szFolder, tempTable->szFolder, sizeof(tempTable->szName));
		mob_table->bOnClickType = tempTable->bOnClickType;
		mob_table->bStr = tempTable->bStr;
		mob_table->bDex = tempTable->bDex;
		mob_table->bCon = tempTable->bCon;
		mob_table->bInt = tempTable->bInt;
		mob_table->dwDamageRange[0] = tempTable->dwDamageRange[0];
		mob_table->dwDamageRange[1] = tempTable->dwDamageRange[1];
		mob_table->dwMaxHP = tempTable->dwMaxHP;
		mob_table->bRegenCycle = tempTable->bRegenCycle;
		mob_table->bRegenPercent = tempTable->bRegenPercent;
		mob_table->dwGoldMin = tempTable->dwGoldMin;
		mob_table->dwGoldMax = tempTable->dwGoldMax;
		mob_table->dwExp = tempTable->dwExp;
		mob_table->wDef = tempTable->wDef;
		mob_table->sAttackSpeed = tempTable->sAttackSpeed;
		mob_table->sMovingSpeed = tempTable->sMovingSpeed;
		mob_table->bAggresiveHPPct = tempTable->bAggresiveHPPct;
		mob_table->wAggressiveSight = tempTable->wAggressiveSight;
		mob_table->wAttackRange = tempTable->wAttackRange;

		mob_table->dwDropItemVnum = tempTable->dwDropItemVnum;
		mob_table->dwResurrectionVnum = tempTable->dwResurrectionVnum;
		for (int i = 0; i < MOB_ENCHANTS_MAX_NUM; ++i)
			mob_table->cEnchants[i] = tempTable->cEnchants[i];

		for (int i = 0; i < MOB_RESISTS_MAX_NUM; ++i)
			mob_table->cResists[i] = tempTable->cResists[i];

		mob_table->fDamMultiply = tempTable->fDamMultiply;
		mob_table->dwSummonVnum = tempTable->dwSummonVnum;
		mob_table->dwDrainSP = tempTable->dwDrainSP;
		mob_table->dwPolymorphItemVnum = tempTable->dwPolymorphItemVnum;


		mob_table->Skills[0].bLevel = tempTable->Skills[0].bLevel;
		mob_table->Skills[0].dwVnum = tempTable->Skills[0].dwVnum;
		mob_table->Skills[1].bLevel = tempTable->Skills[1].bLevel;
		mob_table->Skills[1].dwVnum = tempTable->Skills[1].dwVnum;
		mob_table->Skills[2].bLevel = tempTable->Skills[2].bLevel;
		mob_table->Skills[2].dwVnum = tempTable->Skills[2].dwVnum;
		mob_table->Skills[3].bLevel = tempTable->Skills[3].bLevel;
		mob_table->Skills[3].dwVnum = tempTable->Skills[3].dwVnum;
		mob_table->Skills[4].bLevel = tempTable->Skills[4].bLevel;
		mob_table->Skills[4].dwVnum = tempTable->Skills[4].dwVnum;

		mob_table->bBerserkPoint = tempTable->bBerserkPoint;
		mob_table->bStoneSkinPoint = tempTable->bStoneSkinPoint;
		mob_table->bGodSpeedPoint = tempTable->bGodSpeedPoint;
		mob_table->bDeathBlowPoint = tempTable->bDeathBlowPoint;
		mob_table->bRevivePoint = tempTable->bRevivePoint;
	} else {

		if (!Set_Proto_Mob_Table(mob_table, data, localMap))
		{
			fprintf(stderr, "¸÷ ÇÁ·ÎÅä Å×ÀÌºí ¼ÂÆà ½ÇÆÐ.\n");			
		}


	}

	//¼Â¿¡ vnum Ãß°¡
	vnumSet.insert(mob_table->dwVnum);


	sys_log(1, "MOB #%-5d %-24s %-24s level: %-3u rank: %u empire: %d", mob_table->dwVnum, mob_table->szName, mob_table->szLocaleName, mob_table->bLevel, mob_table->bRank, mob_table->bEmpire);
	++mob_table;

}
//_____________________________________________________//


//	4) (b)[test_map_mobTableByVnum]ÀÇ rowÁß, (!)[mob_table]¿¡ ¾ø´Â °ÍÀ» Ãß°¡ÇÑ´Ù.
//ÆÄÀÏ ´Ù½Ã Àоî¿À±â.
test_data.Destroy();
isTestFile = true;
test_data;
if(!test_data.Load("mob_proto_test.txt",'\t'))
{
	fprintf(stderr, "Å×½ºÆ® ÆÄÀÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ±×´ë·Î ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù.\n");
	isTestFile = false;
}
if(isTestFile) {
	test_data.Next();	//¼³¸í ·Î¿ì ³Ñ¾î°¡±â.

	while (test_data.Next())	//Å×½ºÆ® µ¥ÀÌÅÍ °¢°¢À» ÈȾ°¡¸ç,»õ·Î¿î °ÍÀ» Ãß°¡ÇÑ´Ù.
	{
		//Áߺ¹µÇ´Â ºÎºÐÀÌ¸é ³Ñ¾î°£´Ù.
		set::iterator itVnum;
		itVnum=vnumSet.find(atoi(test_data.AsStringByIndex(0)));
		if (itVnum != vnumSet.end()) {
			continue;
		}

		if (!Set_Proto_Mob_Table(mob_table, test_data, localMap))
		{
			fprintf(stderr, "¸÷ ÇÁ·ÎÅä Å×ÀÌºí ¼ÂÆà ½ÇÆÐ.\n");			
		}

		sys_log(0, "MOB #%-5d %-24s %-24s level: %-3u rank: %u empire: %d", mob_table->dwVnum, mob_table->szName, mob_table->szLocaleName, mob_table->bLevel, mob_table->bRank, mob_table->bEmpire);
		++mob_table;

	}
}
sort(m_vec_mobTable.begin(), m_vec_mobTable.end(), FCompareVnum());
return true;
}
 

 

 

par

 

 

bool CClientManager::InitializeMobTable()
{
char query[2048];
fprintf(stderr,"Loading mob_proto from MySQL ");
snprintf(query, sizeof(query),
		"SELECT vnum,name,%s,rank,type,battle_type,level,size,ai_flag,mount_capacity,setRaceFlag,setImmuneFlag,"
"empire,folder,on_click,st,dx,ht,iq,damage_min,damage_max,max_hp,regen_cycle,regen_percent,gold_min,"
"gold_max,exp,def,attack_speed,move_speed,aggressive_hp_pct,aggressive_sight,attack_range,drop_item,"
"resurrection_vnum,enchant_curse,enchant_slow,enchant_poison,enchant_stun,enchant_critical,enchant_penetrate,"
"resist_sword,resist_twohand,resist_dagger,resist_bell,resist_fan,resist_bow,resist_fire,resist_elect,"
"resist_magic,resist_wind,resist_poison,dam_multiply,summon,drain_sp,mob_color,polymorph_item,skill_level0,"
"skill_vnum0,skill_level1,skill_vnum1,sp_berserk,sp_stoneskin,sp_godspeed,sp_deathblow,sp_revive,skill_level2,"
"skill_vnum2,skill_level3,skill_vnum3,skill_level4,skill_vnum4 FROM mob_proto%s"
,g_stLocaleNameColumn.c_str(),
		GetTablePostfix());

std::auto_ptr pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
SQLResult * pRes = pkMsg->Get();

if (!pRes->uiNumRows)
	return false;

if (!m_vec_mobTable.empty())
{
	sys_log(0, "RELOAD: mob_proto");
	m_vec_mobTable.clear();
}
int size = pRes->uiNumRows;
m_vec_mobTable.resize(size);
memset(&m_vec_mobTable[0], 0, sizeof(TMobTable) * m_vec_mobTable.size());
TMobTable * mob_table = &m_vec_mobTable[0];

MYSQL_ROW data;
//return true;
set vnumSet;
while ((data = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
{

	/*
	"SELECT vnum,name,locale_name,rank,type,battle_type,level,size,ai_flag,mount_capacity,setRaceFlag,setImmuneFlag,"
"empire,folder,on_click,st,dx,ht,iq,damage_min,damage_max,max_hp,regen_cycle,regen_percent,gold_min,"
"gold_max,exp,def,attack_speed,move_speed,aggressive_hp_pct,aggressive_sight,attack_range,drop_item,"
"resurrection_vnum,enchant_curse,enchant_slow,enchant_poison,enchant_stun,enchant_critical,enchant_penetrate,"
"resist_sword,resist_twohand,resist_dagger,resist_bell,resist_fan,resist_bow,resist_fire,resist_elect,"
"resist_magic,resist_wind,resist_poison,dam_multiply,summon,drain_sp,mob_color,polymorph_item,skill_level0,"
"skill_vnum0,skill_level1,skill_vnum1,sp_berserk,sp_stoneskin,sp_godspeed,sp_deathblow,sp_revive,skill_level2,"
"skill_vnum2,skill_level3,skill_vnum3,skill_level4,skill_vnum4 FROM mob_proto%s */
	int col = 0;
	str_to_number(mob_table->dwVnum, data[col++]);
	if(mob_table->dwVnum ==0) continue;
	strlcpy(mob_table->szName,data[col++] , sizeof(mob_table->szName));
	strlcpy(mob_table->szLocaleName, data[col++], sizeof(mob_table->szLocaleName));
	str_to_number(mob_table->bRank,data[col++]);
	str_to_number(mob_table->bType,data[col++]);
	str_to_number(mob_table->bBattleType,data[col++]);
	str_to_number(mob_table->bLevel,data[col++]);
	str_to_number(mob_table->bSize,data[col++]);
	//AI_FLAG
	mob_table->dwAIFlag = get_Mob_AIFlag_Value(data[col++]);
	//mount_capacity;
	col++;
	//RACE_FLAG
	mob_table->dwRaceFlag = get_Mob_RaceFlag_Value(data[col++]);
	//IMMUNE_FLAG
	mob_table->dwImmuneFlag = get_Mob_ImmuneFlag_Value(data[col++]);
	mob_table->bEmpire = atoi(data[col++]);
	strlcpy(mob_table->szFolder, data[col++], sizeof(mob_table->szFolder));
	mob_table->bOnClickType = atoi(data[col++]);
	mob_table->bStr = atoi(data[col++]);
	mob_table->bDex = atoi(data[col++]);
	mob_table->bCon = atoi(data[col++]);
	mob_table->bInt = atoi(data[col++]);
	mob_table->dwDamageRange[0] = atoi(data[col++]);
	mob_table->dwDamageRange[1] = atoi(data[col++]);
	mob_table->dwMaxHP = atoi(data[col++]);
	mob_table->bRegenCycle = atoi(data[col++]);
	mob_table->bRegenPercent = atoi(data[col++]);
	mob_table->dwGoldMin = atoi(data[col++]);
	mob_table->dwGoldMax = atoi(data[col++]);
	mob_table->dwExp = atoi(data[col++]);
	mob_table->wDef = atoi(data[col++]);
	mob_table->sAttackSpeed = atoi(data[col++]);
	mob_table->sMovingSpeed = atoi(data[col++]);
	mob_table->bAggresiveHPPct = atoi(data[col++]);
	mob_table->wAggressiveSight = atoi(data[col++]);
	mob_table->wAttackRange = atoi(data[col++]);	
	str_to_number(mob_table->dwDropItemVnum, data[col++]);	//32
	str_to_number(mob_table->dwResurrectionVnum, data[col++]);
	for (int i = 0; i < MOB_ENCHANTS_MAX_NUM; ++i)
		str_to_number(mob_table->cEnchants[i], data[col++]);

	for (int i = 0; i < MOB_RESISTS_MAX_NUM; ++i)
		str_to_number(mob_table->cResists[i], data[col++]);

	str_to_number(mob_table->fDamMultiply, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->dwSummonVnum, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->dwDrainSP, data[col++]);

	//Mob_Color
	++col;

	str_to_number(mob_table->dwPolymorphItemVnum, data[col++]);

	str_to_number(mob_table->Skills[0].bLevel, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->Skills[0].dwVnum, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->Skills[1].bLevel, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->Skills[1].dwVnum, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->Skills[2].bLevel, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->Skills[2].dwVnum, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->Skills[3].bLevel, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->Skills[3].dwVnum, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->Skills[4].bLevel, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->Skills[4].dwVnum, data[col++]);

	str_to_number(mob_table->bBerserkPoint, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->bStoneSkinPoint, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->bGodSpeedPoint, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->bDeathBlowPoint, data[col++]);
	str_to_number(mob_table->bRevivePoint, data[col++]);

	//ĽÂżˇ vnum Ăß°ˇ
	vnumSet.insert(mob_table->dwVnum);


	//fprintf(stderr, "MOB #%d %s %s level: %u rank: %u empire: %d\n", mob_table->dwVnum, mob_table->szName, mob_table->szLocaleName, mob_table->bLevel, mob_table->bRank, mob_table->bEmpire);
	sys_log(0, "MOB #%-5d %-24s %-24s level: %-3u rank: %u empire: %d", mob_table->dwVnum, mob_table->szName, mob_table->szLocaleName, mob_table->bLevel, mob_table->bRank, mob_table->bEmpire);
	++mob_table;
}
fprintf(stderr," Complete! %d/%d Mobs loaded.\r\n",size,vnumSet.size());
sort(m_vec_mobTable.begin(), m_vec_mobTable.end(), FCompareVnum());
return true;

}
 

 

 

Attention dans bool CClientManager::InitializeTables() vous devrez supprimez donc MirrorMobTableIntoDB() and MirrorItemTableIntoDB()

 

 

Source : EPvP

Link to comment
 • Replies 7
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Pour ceux qui utilise les sources des fichiers 2014 partager par l'equipe FE, la requette sql dans mob_proto pose probleme.

 

la fonction pour charger les mob_proto n'est pas valide , y'a deux champs en trop  :

j'ai retirer les champs et j'ai mis en commentaire les incrementation pour ces champs, cela fonctionne avec la correction ci dessous.

 

 • mob_color
 • mount_capacity

bool CClientManager::InitializeMobTable()
{
   char query[2048];
   fprintf(stderr,"Loading mob_proto from MySQL ");
   snprintf(query, sizeof(query),
           "SELECT vnum,name,%s,rank,type,battle_type,level,size,ai_flag,setRaceFlag,setImmuneFlag,"
"empire,folder,on_click,st,dx,ht,iq,damage_min,damage_max,max_hp,regen_cycle,regen_percent,gold_min,"
"gold_max,exp,def,attack_speed,move_speed,aggressive_hp_pct,aggressive_sight,attack_range,drop_item,"
"resurrection_vnum,enchant_curse,enchant_slow,enchant_poison,enchant_stun,enchant_critical,enchant_penetrate,"
"resist_sword,resist_twohand,resist_dagger,resist_bell,resist_fan,resist_bow,resist_fire,resist_elect,"
"resist_magic,resist_wind,resist_poison,dam_multiply,summon,drain_sp,polymorph_item,skill_level0,"
"skill_vnum0,skill_level1,skill_vnum1,sp_berserk,sp_stoneskin,sp_godspeed,sp_deathblow,sp_revive,skill_level2,"
"skill_vnum2,skill_level3,skill_vnum3,skill_level4,skill_vnum4 FROM mob_proto%s"
,g_stLocaleNameColumn.c_str(),
           GetTablePostfix());

   std::auto_ptr pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
   SQLResult * pRes = pkMsg->Get();

   if (!pRes->uiNumRows)
       return false;

   if (!m_vec_mobTable.empty())
   {
       sys_log(0, "RELOAD: mob_proto");
       m_vec_mobTable.clear();
   }
   int size = pRes->uiNumRows;
   m_vec_mobTable.resize(size);
   memset(&m_vec_mobTable[0], 0, sizeof(TMobTable) * m_vec_mobTable.size());
   TMobTable * mob_table = &m_vec_mobTable[0];
   
   MYSQL_ROW data;
   //return true;
   set vnumSet;
   while ((data = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
   {
       
       /*
       "SELECT vnum,name,locale_name,rank,type,battle_type,level,size,ai_flag,mount_capacity,setRaceFlag,setImmuneFlag,"
"empire,folder,on_click,st,dx,ht,iq,damage_min,damage_max,max_hp,regen_cycle,regen_percent,gold_min,"
"gold_max,exp,def,attack_speed,move_speed,aggressive_hp_pct,aggressive_sight,attack_range,drop_item,"
"resurrection_vnum,enchant_curse,enchant_slow,enchant_poison,enchant_stun,enchant_critical,enchant_penetrate,"
"resist_sword,resist_twohand,resist_dagger,resist_bell,resist_fan,resist_bow,resist_fire,resist_elect,"
"resist_magic,resist_wind,resist_poison,dam_multiply,summon,drain_sp,mob_color,polymorph_item,skill_level0,"
"skill_vnum0,skill_level1,skill_vnum1,sp_berserk,sp_stoneskin,sp_godspeed,sp_deathblow,sp_revive,skill_level2,"
"skill_vnum2,skill_level3,skill_vnum3,skill_level4,skill_vnum4 FROM mob_proto%s */
       int col = 0;
       str_to_number(mob_table->dwVnum, data[col++]);
       if(mob_table->dwVnum ==0) continue;
       strlcpy(mob_table->szName,data[col++] , sizeof(mob_table->szName));
       strlcpy(mob_table->szLocaleName, data[col++], sizeof(mob_table->szLocaleName));
       str_to_number(mob_table->bRank,data[col++]);
       str_to_number(mob_table->bType,data[col++]);
       str_to_number(mob_table->bBattleType,data[col++]);
       str_to_number(mob_table->bLevel,data[col++]);
       str_to_number(mob_table->bSize,data[col++]);
       //AI_FLAG
       mob_table->dwAIFlag = get_Mob_AIFlag_Value(data[col++]);
       //mount_capacity;
       //col++;
       //RACE_FLAG
       mob_table->dwRaceFlag = get_Mob_RaceFlag_Value(data[col++]);
       //IMMUNE_FLAG
       mob_table->dwImmuneFlag = get_Mob_ImmuneFlag_Value(data[col++]);
       mob_table->bEmpire = atoi(data[col++]);
       strlcpy(mob_table->szFolder, data[col++], sizeof(mob_table->szFolder));
       mob_table->bOnClickType = atoi(data[col++]);
       mob_table->bStr = atoi(data[col++]);
       mob_table->bDex = atoi(data[col++]);
       mob_table->bCon = atoi(data[col++]);
       mob_table->bInt = atoi(data[col++]);
       mob_table->dwDamageRange[0] = atoi(data[col++]);
       mob_table->dwDamageRange[1] = atoi(data[col++]);
       mob_table->dwMaxHP = atoi(data[col++]);
       mob_table->bRegenCycle = atoi(data[col++]);
       mob_table->bRegenPercent = atoi(data[col++]);
       mob_table->dwGoldMin = atoi(data[col++]);
       mob_table->dwGoldMax = atoi(data[col++]);
       mob_table->dwExp = atoi(data[col++]);
       mob_table->wDef = atoi(data[col++]);
       mob_table->sAttackSpeed = atoi(data[col++]);
       mob_table->sMovingSpeed = atoi(data[col++]);
       mob_table->bAggresiveHPPct = atoi(data[col++]);
       mob_table->wAggressiveSight = atoi(data[col++]);
       mob_table->wAttackRange = atoi(data[col++]);    
       str_to_number(mob_table->dwDropItemVnum, data[col++]);    //32
       str_to_number(mob_table->dwResurrectionVnum, data[col++]);
       for (int i = 0; i < MOB_ENCHANTS_MAX_NUM; ++i)
           str_to_number(mob_table->cEnchants[i], data[col++]);

       for (int i = 0; i < MOB_RESISTS_MAX_NUM; ++i)
           str_to_number(mob_table->cResists[i], data[col++]);

       str_to_number(mob_table->fDamMultiply, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->dwSummonVnum, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->dwDrainSP, data[col++]);

       //Mob_Color
       //++col;

       str_to_number(mob_table->dwPolymorphItemVnum, data[col++]);

       str_to_number(mob_table->Skills[0].bLevel, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->Skills[0].dwVnum, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->Skills[1].bLevel, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->Skills[1].dwVnum, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->Skills[2].bLevel, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->Skills[2].dwVnum, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->Skills[3].bLevel, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->Skills[3].dwVnum, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->Skills[4].bLevel, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->Skills[4].dwVnum, data[col++]);

       str_to_number(mob_table->bBerserkPoint, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->bStoneSkinPoint, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->bGodSpeedPoint, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->bDeathBlowPoint, data[col++]);
       str_to_number(mob_table->bRevivePoint, data[col++]);

       //?A?ˇ vnum ?ß°ˇ
       vnumSet.insert(mob_table->dwVnum);
       
       
       //fprintf(stderr, "MOB #%d %s %s level: %u rank: %u empire: %d\n", mob_table->dwVnum, mob_table->szName, mob_table->szLocaleName, mob_table->bLevel, mob_table->bRank, mob_table->bEmpire);
       sys_log(0, "MOB #%-5d %-24s %-24s level: %-3u rank: %u empire: %d", mob_table->dwVnum, mob_table->szName, mob_table->szLocaleName, mob_table->bLevel, mob_table->bRank, mob_table->bEmpire);
       ++mob_table;
   }
   fprintf(stderr," Complete! %d/%d Mobs loaded.\r\n",size,vnumSet.size());
   sort(m_vec_mobTable.begin(), m_vec_mobTable.end(), FCompareVnum());
   return true;

} 

bool CClientManager::InitializeShopTable()
{
MYSQL_ROW	data;
int		col;

static const char * s_szQuery = 
	"SELECT "
	"shop.vnum, "
	"shop.npc_vnum, "
	"shop_item.item_vnum, "
	"shop_item.count "
	"FROM shop LEFT JOIN shop_item "
	"ON shop.vnum = shop_item.shop_vnum ORDER BY shop.vnum, shop_item.item_vnum";

std::auto_ptr pkMsg2(CDBManager::instance().DirectQuery(s_szQuery));

// shop의 vnum은 있는데 shop_item 이 없을경우... 실패로 처리되니 주의 요망.
// 고처야할부분
SQLResult * pRes2 = pkMsg2->Get();

if (!pRes2->uiNumRows)
{
	sys_err("InitializeShopTable : Table count is zero.");
	return false;
}

std::map map_shop;

if (m_pShopTable)
{
	delete [] (m_pShopTable);
	m_pShopTable = NULL;
}

TShopTable * shop_table = m_pShopTable;

while ((data = mysql_fetch_row(pRes2->pSQLResult)))
{
	col = 0;

	int iShopVnum = 0;
	str_to_number(iShopVnum, data[col++]);

	if (map_shop.end() == map_shop.find(iShopVnum))
	{
		shop_table = new TShopTable;
		memset(shop_table, 0, sizeof(TShopTable));
		shop_table->dwVnum	= iShopVnum;

		map_shop[iShopVnum] = shop_table;
	}
	else
		shop_table = map_shop[iShopVnum];

	str_to_number(shop_table->dwNPCVnum, data[col++]);

	if (!data[col])	// 아이템이 하나도 없으면 NULL이 리턴 되므로..
		continue;

	TShopItemTable * pItem = &shop_table->items[shop_table->byItemCount];

	str_to_number(pItem->vnum, data[col++]);
	str_to_number(pItem->count, data[col++]);

	++shop_table->byItemCount;
}

m_pShopTable = new TShopTable[map_shop.size()];
m_iShopTableSize = map_shop.size();

typeof(map_shop.begin()) it = map_shop.begin();

int i = 0;

while (it != map_shop.end())
{
	thecore_memcpy((m_pShopTable + i), (it++)->second, sizeof(TShopTable));
	sys_log(0, "SHOP: #%d items: %d", (m_pShopTable + i)->dwVnum, (m_pShopTable + i)->byItemCount);
	++i;
}

return true;
}

bool CClientManager::InitializeQuestItemTable()
{
using namespace std;

static const char * s_szQuery = "SELECT vnum, name, %s FROM quest_item_proto ORDER BY vnum";

char query[1024];
snprintf(query, sizeof(query), s_szQuery, g_stLocaleNameColumn.c_str());

std::auto_ptr pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
SQLResult * pRes = pkMsg->Get();

if (!pRes->uiNumRows)
{
	sys_err("query error or no rows: %s", query);
	return false;
}

MYSQL_ROW row;

while ((row = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
{
	int col = 0;

	TItemTable tbl;
	memset(&tbl, 0, sizeof(tbl));

	str_to_number(tbl.dwVnum, row[col++]);

	if (row[col])
		strlcpy(tbl.szName, row[col], sizeof(tbl.szName));

	col++;

	if (row[col])
		strlcpy(tbl.szLocaleName, row[col], sizeof(tbl.szLocaleName));

	col++;

	if (m_map_itemTableByVnum.find(tbl.dwVnum) != m_map_itemTableByVnum.end())
	{
		sys_err("QUEST_ITEM_ERROR! %lu vnum already exist! (name %s)", tbl.dwVnum, tbl.szLocaleName);
		continue;
	}

	tbl.bType = ITEM_QUEST; // quest_item_proto 테이블에 있는 것들은 모두 ITEM_QUEST 유형
	tbl.bSize = 1;

	m_vec_itemTable.push_back(tbl);
}

return true;
}

 

Sinon sa fonctionne , je t'ai mis un + 1

Link to comment

C'est plus simple , mais sa te permet de supprimer deux incrémentation (il y a des milliers de passage sur ces deux incrémentation) , ton DB est plus optimiser et plus rapide a lancé.

la requette gagne deux champs , ce qui est pas mal  , au niveau performance a vu d'oeil sa change rien , mais lance le avec time , tu verra que tu gagne 2 secondes au démarrage environs.

Sur une petite machine de 2GO tu le sens quand tu le lance (la différence).

 

Certain dirons qu'on s'en fou , c'est vrai que cette fonction est appelé qu'une fois , mais  c'est le principe d'avoir un DB optimisé.

 

Je vais faire une lib.so pour le game 40k dans la semaine , sa permettra de le lancer sans les DB pour ceux qui veulent ce systeme sans touché au source de leur DB

Link to comment
 • 2 years later...

J'ai repris le code et appliqué au file 2016 V3 et il ne fonctionne pas. 

Voila la version corrigé pour les fichiers 2016 V3 pour l'item proto 

 

bool CClientManager::InitializeItemTable()
  {
      char query[2048];
      fprintf(stderr,"Loading item_proto from MySQL");
      snprintf(query, sizeof(query),
      "SELECT vnum,name,%s,type,subtype,weight,size,antiflag,flag,wearflag,immuneflag+0,gold,shop_buy_price,refined_vnum,"
      "refine_set,magic_pct,limittype0,limitvalue0,limittype1,limitvalue1,applytype0,applyvalue0,"
      "applytype1,applyvalue1,applytype2,applyvalue2,value0,value1,value2,value3,value4,value5,socket_pct,addon_type FROM item_proto%s ORDER BY vnum",
      g_stLocaleNameColumn.c_str(),
      GetTablePostfix());

					 std::auto_ptr<SQLMsg> pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
      SQLResult * pRes = pkMsg->Get();

      if (!pRes->uiNumRows)
          return false;
      int addNumber = pRes->uiNumRows;
      if (!m_vec_itemTable.empty())
      {
          sys_log(0, "RELOAD: item_proto");
          m_vec_itemTable.clear();
          m_map_itemTableByVnum.clear();
      }

      m_vec_itemTable.resize(addNumber-1);
      memset(&m_vec_itemTable[0], 0, sizeof(TItemTable) * m_vec_itemTable.size());
      TItemTable * item_table = &m_vec_itemTable[0];

      MYSQL_ROW data;
      //return true;
      set<int> vnumSet;
      while ((data = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
      {
          str_to_number(item_table->dwVnum, data[0]);
          strlcpy(item_table->szName,data[1] , sizeof(item_table->szName));
          strlcpy(item_table->szLocaleName, data[2], sizeof(item_table->szLocaleName));
          str_to_number(item_table->bType, data[3]);
          str_to_number(item_table->bSubType, data[4]);
          str_to_number(item_table->bWeight, data[5]);
          str_to_number(item_table->bSize, data[6]);
          str_to_number(item_table->dwAntiFlags, data[7]);
          str_to_number(item_table->dwFlags, data[8]);
          str_to_number(item_table->dwWearFlags, data[9]);
          str_to_number(item_table->dwImmuneFlag, data[10]);
          str_to_number(item_table->dwGold, data[11]);
          str_to_number(item_table->dwShopBuyPrice, data[12]);
          str_to_number(item_table->dwRefinedVnum, data[13]);
          str_to_number(item_table->wRefineSet, data[14]);
          str_to_number(item_table->bAlterToMagicItemPct, data[15]);
          item_table->cLimitRealTimeFirstUseIndex = -1;
          item_table->cLimitTimerBasedOnWearIndex = -1;

          str_to_number(item_table->aLimits[0].bType, data[16]);
          str_to_number(item_table->aLimits[0].lValue, data[17]);
          if (LIMIT_REAL_TIME_START_FIRST_USE == item_table->aLimits[0].bType)
              item_table->cLimitRealTimeFirstUseIndex = (char)0;
          if (LIMIT_TIMER_BASED_ON_WEAR == item_table->aLimits[0].bType)
              item_table->cLimitTimerBasedOnWearIndex = (char)0;

          str_to_number(item_table->aLimits[1].bType, data[18]);
          str_to_number(item_table->aLimits[1].lValue, data[19]);
          if (LIMIT_REAL_TIME_START_FIRST_USE == item_table->aLimits[1].bType)
              item_table->cLimitRealTimeFirstUseIndex = (char)1;
          if (LIMIT_TIMER_BASED_ON_WEAR == item_table->aLimits[1].bType)
              item_table->cLimitTimerBasedOnWearIndex = (char)1;


          str_to_number(item_table->aApplies[0].bType, data[20]);
          str_to_number(item_table->aApplies[0].lValue, data[21]);

          str_to_number(item_table->aApplies[1].bType, data[22]);
          str_to_number(item_table->aApplies[1].lValue, data[23]);

          str_to_number(item_table->aApplies[2].bType, data[24]);
          str_to_number(item_table->aApplies[2].lValue, data[25]);


          str_to_number(item_table->alValues[0], data[26]);
          str_to_number(item_table->alValues[1], data[27]);
          str_to_number(item_table->alValues[2], data[28]);
          str_to_number(item_table->alValues[3], data[29]);
          str_to_number(item_table->alValues[4], data[30]);
		str_to_number(item_table->alValues[5], data[31]);

          str_to_number(item_table->bGainSocketPct, data[32]);
          str_to_number(item_table->sAddonType, data[33]);


          vnumSet.insert(item_table->dwVnum);
          m_map_itemTableByVnum.insert(std::map<DWORD, TItemTable *>::value_type(item_table->dwVnum, item_table));
							//		 test_map_mobTableByVnum.insert(std::map<DWORD, TMobTable *>::value_type(test_mob_table->dwVnum, test_mob_table));
          sys_log(0, "ITEM: #%-5lu %-24s %-24s VAL: %d %ld %d %d %d %d WEAR %d ANTI %d IMMUNE %d REFINE %lu REFINE_SET %u MAGIC_PCT %u",
                  item_table->dwVnum,
                  item_table->szName,
                  item_table->szLocaleName,
                  item_table->alValues[0],
                  item_table->alValues[1],
                  item_table->alValues[2],
                  item_table->alValues[3],
                  item_table->alValues[4],
                  item_table->alValues[5],
                  item_table->dwWearFlags,
                  item_table->dwAntiFlags,
                  item_table->dwImmuneFlag,
                  item_table->dwRefinedVnum,
                  item_table->wRefineSet,
                  item_table->bAlterToMagicItemPct);

          item_table++;
      }
      fprintf(stderr,"Complete LOAD ITEM ! %d Items loaded.\r\n",addNumber);
      return true;

}

 

Link to comment
 • 2 weeks later...
Guest
This topic is now closed to further replies.


 • Flux d'Activité

  1. 0

   [JAVA] Starloco

  2. 0

   Recherche CMS arkalys 2021

  3. 0

   AresiaCMS

  4. 62

   [CMS] Acamar Cms

  5. 3

   Éditeur Item 2.43 à 2.53

 • Recently Browsing

  • No registered users viewing this page.

Important Information

Terms of Use / Privacy Policy / Guidelines / We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.